کتاب تئوری حسابداری رشته حسابداری

کتاب تئوری حسابداری رشته حسابداری

این تحقیق درمورد کتاب تئوری حسابداری است که با فرمت پی دی اف در۲۴۰ صفحه آماده شده است کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور۹۵
دسته بندی حسابداری
بازدید ها ۴۳
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲۰۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۴۰

کتاب تئوری حسابداری رشته حسابداری

فروشنده فایل

کد کاربری ۳۴۱۳

کاربر

کتاب تئوری حسابداری رشته حسابداری

توضیحات محصول:

فصل اول: مقدمهای بر تئوری حسابداری

به صورتی گذرا، در ۱۹۴۹ زمانی که کتاب پاچیولی منتشر شد، تقریباً کل سیستم حسابداری بدان گونه کـه امـروز آن را
میشناسیم مورد استفاده قرار میگرفت. زمانی که مجلس قانونگذاری ایالات متحـده آمریکـا، در ۱۹۳۴ مقـرر کـرد کـه
«کمیسیون بورس و اوراق بهادار» برای تدوین مقررات حسابداری بـه وجـود آیـد، آن نمـیتوانسـت سیسـتم جدیـدی از
حسابداری ارائه کند برعکس، این مجلس فقط درصدد بود تا سیستمی را تنظیم کند که بیش از ۵ سده رایج شده بود بـا
توجه به اینکه مدیریت شرکتها (به کمک حسابداران مدیریت) بنا بر فرض بدون کمک گرفتن از مداخله دولت توانسـته
بودند سیستمهای مناسب حسابداری ارائه کنند، این پرسش واقعی مطرح است که آیا دخالت دولـت ضـرورت داشـت یـا
خیر. در این باره بحثهای زیادی وجود داشته است و در فصلهای بعدی کتاب به آن مـیپـردازیم. در ایـن مقطـع تنهـا
کافی است که در مورد تاریخچه و گذشته حسابداری آگاه شویم.
«ریموند رو ور» یک تاریخ نگار، سالهای بین ۱۴۹۴ تا ۱۸۰۰ را دوره رکود حسابداری نامید از آنجا که ایـن دوره زمـانی
بود که اکتشافاهایی صورت گرفت و با عصر انقلاب پایان یافت، این گفتار اندکی بیانصافی است.
انقلاب صنعتی
با آغاز انقلاب صنعتی، دومین رویداد مهم این دوره (برای حسابداری) پایان یافت، نمیتوان به صورتی دقیق تـاریخ آغـاز
این انقلاب و یا علتهای دقیق آن را مشخص کرد. شاید منشأ آن در دورهای قرار گرفته باشد کـه در بریتانیـا آب و هـوا
بسیار خوب شد و کشاورزان محصولات خوبی برداشت کردند قیمت مواد غذایی کاهش یافت و جامعه توانست از تغذیـه و
وضع بهداشت بهتری برخوردار شود. در همین زمان، افزایش بهبود وضع سلامت و بهداشت شخصی افراد باعـث شـد کـه
بیماری طاعون پس از ۴ سده ریشهکن شود. جمعیت و در نتیجه تقاضـا بـرای غـذا افـزایش یافـت. تولیـد بـالا رفـت تـا
پاسخگوی تقاضاها باشد و اختراعات موجب تحول کارگاهها گردید. مزرعههای بزرگ و کارخانهها به وجود آمدند تـا نیـاز
روز افزون جمعیت رو به رشد را تامین کنند و این کارخانهها نیاز به تجهیزات و وسایل بیشتری داشتند. سرمایه بیشتری
مورد نیاز بود و بانک تاسیس میشدند تا این نیازها را تأمین نمایند. در ۱۸۰۰، فقط در لنـدن بـیش از ۸۰ بانـک وجـود
داشت و در کشور انگلستان ۴۰۰ بانک فعالیت میکردند در ۱۷۷۳ بازار بورس لندن تشکیل شد و انـدکی پـس از آن، در
۱۷۹۲ بازار بورس نیویورک فعالیت خود را آغاز کرد.

تستهای تألیفی فصل اول

۱ـ کدام یک از موارد زیر در مورد حسابداری صحیح است؟
۱) حسابداری به عنوان دانشی سرد و خشک مورد اشاره قرار گرفته شده است.
۲) حسابداری به عنوان دانشی بسیار تحلیلی مورد اشاره واقع شده است.
۳) حسابداری علمی است که پاسخهای آن بسیار دقیق و درست یا نادرست است.
۴) در ادبیات حسابداری از عنوان «علم ملالآور» استفاده نشده است.
۲ـ کدام یک از موارد زیر از آثار واقعی به کارگیری روشهای مخلتف در حسابداری نمیباشد؟
۱) اثر بر مبلغ بدهی مالیاتی واحد انتفاعی
۲) اثر بر حقوق و مزایای مدیران
۳) اثر بر اعتبار واحد انتفاعی
۴) اثر بر میزان فروش کالاها و خدمات
۳ـ در مباحث مربوط به تئوری حسابداری، منظور از حسابداری کدام مورد میباشد؟
۱) حسابداری مالی ۲) حسابداری پیشرفته
۳) حسابداری صنعتی ۴) حسابداری مدیریت
۴ـ چرا حسابداری نمیتواند واقعیتهای اقتصادی را در تمامی موارد به دقت اندازهگیری کند؟
۱) به علت محدودیتهای ابزارهای اندازهگیری
۲) به علت برداشتهای متفاوت از مفاهیم اقتصادی
۳) به علت قابل پیشبینی نبودن مسائل اقتصادی
۴) به علت محدودیتهای حاصل از استانداردهای حسابداری
۵ـ کدام عامل باعث استقبال استفادهکنندگان اطلاعات حسـابداری از روش بهـای تمـام شـده تـاریخی در
اندازه گیریها میباشد؟
۱) قابلیت اطمینان ۲) قابلیت تغییر
۳) قابلیت پیشبینی ۴) قابلیت مقایسه
۶ـ با توجه به تعریف تئوری، هدف تئوری حسابداری فراهم کردن مجموعهای از اصول و روابطی است که ……
۱) فقط دستوری باشد ۲) فقط مثبت باشد
۳) دستوری و مثبت باشد ۴) بستگی به شرایط موجود دستوری یا مثبت میباشد
۷ـ وظیفه سیاستگذاری حسابداری که با عنوان تدوین استانداردها مورد اشاره قرار میگیـرد در ایـران بـه
عهده کدام نهاد میباشد؟
۱) سازمان حسابرسی ۲) جامعه حسابداران رسمی
۳) انجمن مدیران مالی ۴) انجمن حسابداران خبره
۸ـ یک تئوری کامل و توسعه یافته:
۱) آنچه را که هست بیان مینماید
۲) آنچه را که باید باشد بیان مینماید
۳) آنچه را که هست و آنچه را که باید باشد تواماً در بر میگیرد
۴) دستوری یا توصیفی باشد
۹ـ مبلغی که از فروش دارایی به دست میآید و مبلغی که برای تحصیل آن در بازاری کـه معمـولاً ایـن نـوع
دارایی مبادله میشود پرداخت میگردد به ترتیب معرف کدام ارزش است؟
۱) ارزش جایگزینی ـ ارزش خالص بازیافتنی ۲) ارزش خالص بازیافتنی ـ ارزش خروجی
۳) ارزش خالص بازیافتنی ـ ارزش جایگزینی ۴) ارزش ورودی ـ ارزش خروجی
۱۰ـ کدام یک به ترتیب جزو نهادهها و ستاندههای سیاستگذاری حسابداری محسوب میشوند؟
۱) شرایط سیاسی ـ تئوری حسابداری ۲) استانداردهای حسابداری ـ تئوری حسابداری
۳) شرایط سیاسی ـ استانداردهای حسابداری ۴) تئوری حسابداری ـ شرایط سیاسی

پاسخنامه تستهای تألیفی فصل اول

۱ـ گزینه ۴
در ادبیات حسابداری از عنوان علم ملالآور استفاده نشده است.
۲ـ گزینه ۴
به کارگیری روشهای مختلف در حسابداری به جز بر میزان فروش کالاها و خدمات در بقیه موارد تاثیر دارد
۳ـ گزینه ۱
در کلیه مباحث مربوط به تئوری حسابداری منظور حسابداری مالی است
۴ـ گزینه ۲
به علت برداشتهای متفاوت از مفاهیم اقتصادی است که حسـابداری نمـیتوانـد واقعیـتهـای حسـابداری را بـه دقـت
اندازهگیری کند.
۵ـ گزینه ۱
تنها دلیل برای استقبال از روش بهای تمام شده قابلیت اطمینان بودن این روش است.
۶ـ گزینه ۳
هدف تئوری حسابداری مثل بقیه تئوریها دستوری و مثبت میباشد
۷ـ گزینه ۱
این وظیفه مهم در ایران به عهده سازمان حسابرسی میباشد
۸ـ گزینه ۳
یک تئوری کامل آنچه را که هست و آنچه را باید باشد تواماً در بر میگیرد
۹ـ گزینه ۳
مبلغی که از فروش به دست میآید (ارزش خالص بازیافتنی) و مبلغی که برای تحصیل دارایی در بازاری که ایـن دارایـی
مبادله میشود ارزش جایگزینی نامیده میشود.
۱۰ـ گزینه ۳
نهادههای حسابداری شامل وضعیت اقتصادی، شرایط سیاسی، تئوری حسابداری و ستاندههای سیاستگـذایر حسـابداری
استانداردهای حسابداری است

نوع فایل:pdf

سایز: ۲٫۰۰mb

تعداد صفحه:۲۴۰

دانلود کتاب تئوری حسابداری ۱ pdf + دکتر شباهنگ | دهکده …

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ – کتاب تئوری حسابداری در دو جلد تدوین شده است که جلد اول شامل یازده فصل می باشد. مسئولیت تألیف این کتاب را دکتر شباهنگ بر عهده داشتند. نمونه سوالات تئوری حسابداری ۱ برای دانشجویان مربوط به این رشته بعد از درک کامل مطالب کتاب می تواند بسیار آموزنده باشد تا بتوانند معلومات بدست آمده خود را بسنجند و در …

کتاب تئوری ۱ حسابداری دکتر شباهنگ – تاینی

۲ آبان ۱۳۹۶ – کتاب تئوری حسابداری در دو جلد تدوین شده است که جلد اول شامل یازده فصل می باشد. مسئولیت تألیف این کتاب را دکتر شباهنگ بر عهده داشتند. نمونه سوالات تئوری حسابداری ۱ برای دانشجویان مربوط به این رشته بعد از درک کامل مطالب کتاب می تواند بسیار آموزنده باشد تا بتوانند معلومات بدست آمده خود را بسنجند و در …

دانلود کتاب تئوری حسابداری ۱ دکتر شباهنگ – آی آر حسابداران

مسئولیت تألیف این کتاب را دکتر شباهنگ بر عهده داشتند. نمونه سوالات تئوری حسابداری ۱ برای دانشجویان مربوط به این رشته بعد از درک کامل مطالب کتاب می تواند بسیار آموزنده باشد تا بتوانند معلومات بدست آمده خود را بسنجند و در آزمون سربلند باشند. دانلود کتاب تئوری حسابداری شباهنگ ، جزوه تئوری حسابداری و همچنین تست …

[DOC]منابع تئوری حسابداری ۱ رشته حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی …

تئوری حسابداری ۱٫ موضوع: طرح کلی درس. استاد درس: دکتر مسعود فولادی. مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری. نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ … بر تئوری حسابداری (فصل اول کتاب دکتر ثقفی، فصل اول دکتر ساسان مهرانی); رویکردهای توسعه و ساختار تئوری حسابداری (فصل اول کتاب هندریکسون-جزوه، فصل ۴ کتاب …

دانلود کتاب تئوری حسابداری بلکویی جلد ۱ و ۲ ترجمه دکتر …

۲۹ بهمن ۱۳۹۲ – حسابداری – کارشناسی ارشد رشته حسابداری – علوم تحقیقات قم.

دانلود رایگان کتاب تئوری حسابداری (جلد اول و دوم) دکتر …

دانلود رایگان کتاب تئوری حسابداری (جلد اول و دوم) دکتر شباهنگ. نوشته توسط : modirدر تاریخ : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵نظرات : بدون نظربازدید : ۱,۷۴۴ بارمربوط به : جزوات و کتاب حسابداری …

خانه حســـــابدار بیرجند – مطالب ابر دانلود کتاب تئوری …

خانه حســـــابدار بیرجند – به نام آنکه افتتاحیه واختتامیه ی همه ی حسابها وکتابهاست.ترازش همیشه موزون است و موجودیهایش همیشه درفزون…مطالبات مشکوک الوصولی ندارد واستهلاک انباشته محاسبه نمیکندگویا درحوزه ی حسابداری او چیزی بی ارزش نمیشود…نه سهامی است نه تضامنی،هیچ شراکتی باکسی ندارد،تک مالکیست وبی رقیب. سرمایه ی …

سرفصل های کتاب تئوری حسابداری دکتری – موسسه ماهان

جهت مشاهده کلاس کنکور کارشناسی ارشد ، کتاب کارشناسی ارشد ، آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد ، ،تحلیل کنکور کارشناسی ارشد لطفا رشته خود را انتخاب نمایید. علوم پایه و کشاورزی …

فروشگاه آنلاین ستاره دانلود کتاب تئوری حسابداری ویلیام …

فروشگاه جامع تحقیقات، مقالات ، عکس های فتوشاپی لایه باز ، آموزش زبان ، نرم افزار های کاربردی و آنچه که متاهلین باید بدانند.

درس های رشته حسابداری [بایگانی] – باشگاه دانشجویان دانشگاه …

این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : درس های رشته حسابداری … دانلود کتاب تخصصی حسابداری: حسابداری مدیریت پیشرفته · دانلود کتاب تخصصی حسابداری : حسابداری دیجیتال · دانلود کتاب تخصصی حسابداری : تئوری حسابداری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *