پژوهش حسابداری شهرداری ها

پژوهش حسابداری شهرداری ها

تحقیق حسابداری شهرداری ها
دسته بندی حسابداری
بازدید ها ۳۱
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۶

پژوهش حسابداری شهرداری ها

فروشنده فایل

کد کاربری ۳۱۷۱

کاربر

پژوهش حسابداری شهرداری ها

تحقیق حسابداری شهرداری ها

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.

۱- روش حسـابداری

از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه که ۱۵ اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشکیل میشـود»

در مـورد درآمد هائیکه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میکنـد حسابهای انتظامی تشکیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذکور که در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.

پس از تهیـه صـورت مغایرات بانکـی در پایان هر ماه این حسـاب به مبلغ جمع دریافتـی ها بدهکار و به میزان چکهای صادره و هزینـه های بانکی بستانکـار میشـود و در صورتیکه حسابهای متعدد از طرف شهرداری در بانک افتتـاح شده باشد برای هر یک از آنهـا یک حساب جداگانه در دفتر کل به منظور و بترتیب فوق عمل خواهد شـد .

تنخواه گردان ـ مطالبات تحقق یافته شهرداری از اشخـاص و مؤسسات اعم از موسسـات دولتـی و غیردولتـی در بدهـکار این حسـاب منظور میشود( طرف این حسـاب از لحاظ عوارض در حسابهای با مانده بستانکار ذخیره مطالبات قابل وصول است

فهرست مطالب

خصوصیات حسابداری شهرداری …………………………………………………………………. ۱

روش حسابداری ……………………………………………………………………………………….. ۱

روش نگهداری حسابها……………………………………………………………………………….. ۲

بودجه ……………………………………………………………………………………………………… ۳

تهیه وتنظیم بودجه ……………………………………………………………………………………… ۳

فصل دوم

تعاریف ……………………………………………………………………………………………………. ۷

حسابهای عمومی (بامانده بدهکار)…………………………………………………………………. ۸

حسابهای عمومی (بامانده بستانکار)………………………………………………………………… ۸

بستانکاران ………………………………………………………………………………………………… ۹

بانک /صندوق ………………………………………………………………………………………….. ۹

پیش پرداخت وعلی الحساب ………………………………………………………………………. ۱۱

تنخواه گردان …………………………………………………………………………………………… ۱۳

تامین اعتبار……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

فصل سوم

طبقه بندی عملیات …………………………………………………………………………………….. ۲۴

طبقه بندی هزینه ها…………………………………………………………………………………….. ۲۶

انواع درآمد……………………………………………………………………………………………… ۲۸

وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار………………………………………………………………………. ۲۹

استقراض ازیک حساب برای استفاده درحساب دیگر……………………………………… ۳۱

سپرده هاووجوه امانی ……………………………………………………………………………….. ۳۳

فصل چهارم

دارائیهای جاری ……………………………………………………………………………………… ۳۷

دارائیهای ثابت …………………………………………………………………………………….. ۳۸

عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت ……………………………………………………….. ۴۲

فروش .زائل کردن .حذف دارائی ثابت ……………………………………………………. ۴۴

مشارکت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی ………………………………. ۴۵

بدهی های جاری ………………………………………………………………………………….. ۴۶

فصل پنجم

عملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها………………………………………………. ۵۰

بستن حساب تنخواه گردان پرداخت ………………………………………………………… ۵۰

بستن حساب تنخواه گردان حسابداری …………………………………………………….. ۵۳

تعدیلات یا اصلاحات …………………………………………………………………………… ۵۵

بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )…………………………………………………………. ۵۷

بستن حسابهای موقت ……………………………………………………………………………. ۵۸

گزارشهاوصورتحسابهای مالی ………………………………………………………………… ۶۰

صورتحساب مازاد…………………………………………………………………………………. ۶۴

ترازنامه ………………………………………………………………………………………………. ۶۵

صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانک ………………………………………………… ۷۰

[PDF]ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداری ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻧﻈﺮی، اﺻﻮل ارزﯾﺎﺑ – پرتال …

۴ خرداد ۱۳۹۵ – ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﮔﺰارﺷﮕﺮی. ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی. ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎد. ه. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از. ﮔﺰارش. ﻫﺎی. ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﻈﯿﺮ دوﻟﺖ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ، ﺷﻬﺮداری. ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،. ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی. ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب. ﻧﻈﺮی، اﺻﻮل. ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﮔﺰارﺷﮕﺮی. ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎری …

[PDF]مفاهیم بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها

مزکز مطالعات و بزنامه ریزی شهز تهزان. مفاهیم بنیادی حسابداری. و. گزارشگری مالی شهرداری ها. بیانیه شماره. ۱٫ هدف ها و ویژگی ها. کمیته. پژوهشی مالی و سزمایه گذاری. خزداد. ۱۳۸۹ …

مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه ریزی برنامه ای در …

توسط امینی مهر – ‏۲۰۱۶
شهرداری ها برای گزارشگری مالی خود از مبنای نقدی تعدیل شده و نظام بودجه ریزی برنامه ای استفاده می نمایند. در سال های اخیر تلاش هایی در جهت تغییر سیستم حسابداری و گزارشگری مالی به مبنای تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها انجام گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه ریزی برنامه ای در …

[PDF]نظام جامع مالی شهرداریهای کشور-جلد اول

ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺿﺪﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ. ۳۴٫ ﺗﺎ. ۴۸٫ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﺵ ﻣﺘﺤﺪﺍﻟﺸﻜﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ …

مروری بر حسابداری و حسابرسی شهرداریها | استانداری قزوین

۷ آذر ۱۳۹۵ – مروری بر حسابداری و حسابرسی شهرداریها. نویسنده: الهام فریدوند کارشناس دفتر امور شهری و شوراها. در حال حاضر، فعالیتهای مختلف تولیدی، عمرانی و خدمات در جوامع مختلف توسط مؤسسات، سازمان ها و شرکتهای مختلف دولتی و خصوصی و غالباً به منظور کسب سود انجام می شود. بخشی از فعالیتها نیز توسط نهادها و مؤسسات …

جعفر باباجانی – پایگاه مجلات تخصصی نور – نورمگز

ارزیابی سازگاری محتوای چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها، با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری ها از منظر کارشناسان مالی. نویسنده : باباجانی، جعفر ؛ حیدریان، ناصح ؛. مجله: پژوهش های حسابداری مالی » تابستان ۱۳۹۴ – شماره ۲۴ علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه – از ۵۳ تا ۷۲) … کلیدواژه ها چکیده مقالات مرتبط

بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری …

توسط مهدوی – ‏۲۰۱۳
دادههای مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیههای پژوهش از ۹۱ شهرداری استان فارس و با استفاده از پرسشنامهای حاوی ۴۰ سوال گردآوری شد. بهمنظور تجزیه و تحلیل آماری فرضیههای پژوهش از آزمونهای«t یک نمونهای» و «میانه» استفاده شده است. یافتههای پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تدوین استانداردهای حسابداری برای شهرداریها بر …

[DOC]ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی … – …

این در حالی است که شهرداری تهران نیز در همین سالها با انجام مطالعه تطبیقی مناسب در مورد مبانی نظری حسابداری شهرداریها اقدام شایستهای انجام داده و زمینه لازم را برای … پژوهشهای نسبتاً درخور ملاحظهای درباره وضعیت آموزش حسابداری بخش عمومی و کاستیها و فرصتهای پیشروی این حوزه حسابداری در سایر کشورها انجام شده است که به …

پیشنهادهای پژوهش رشته حسابداری – کتابخانه مرکزی دانشگاه …

پیشنهاد می‌شود بررسی دیگری در جامعه آماری متشکل از کلیه شرکت ها اعم از تولیدی و غیر تولیدی انجام شود و هم چنین می توان با انجام پژوهش های مشابه تاثیر نگهداشت وجه نقد و تمرکز مالکیت بر …. ۳- بررسی تاثیربه کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شهرداری مشهد برمیزان کارایی و اثر بخشی و صرفه اقتصادی

پژوهش های حسابداری مالی – فهرست مقالات

ارزیابی سازگاری محتوای چارچوب‌نظری، اصول حسابداری و گزارشگری ‌مالی شهرداری‌ها، با ویژگی‌های ‌محیطی فعالیت‌های شهرداری‌ها از منظر کارشناسان‌ مالی. دوره ۷، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴، صفحه ۷۲-۵۳٫ جعفر باباجانی؛ ناصح حیدریان. مشاهده مقاله; | اصل مقاله (۲۵۶ K) …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *