هیدرولیک و پنوماتیک

هیدرولیک و پنوماتیک

هیدرولیک علم حرکت و حالتهای تعادل مایعات است هیدرولیک شاخه ای از علم سیالات است که در آن جریان مایعات از سیستمهای انتقال مایعات مانند لوله ها و پمپها و همچنین کانالها و حتی جویبار ها بررسی می شود
دسته بندی مکانیک
بازدید ها ۳۴۷
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۸۶۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۰۳

هیدرولیک و پنوماتیک

فروشنده فایل

کد کاربری ۳۰۶۹

کاربر

هیدرولیک و پنوماتیک

هیدرولیک علم حرکت و حالتهای تعادل مایعات است. هیدرولیک شاخه ای از علم سیالات است که در آن جریان مایعات از سیستمهای انتقال مایعات مانند لوله ها و پمپها و همچنین کانالها و حتی جویبار ها بررسی می شود.

در هیدرولیک از اصول هیدرو مکانیک، علمی که در آن حالات تعادل مایعات تحت اثر نیروهای خارجی ( هیدرواستاتیک ) و قوانین جریان مایعات ( هیدرودینامیک ) بررسی می شوند، استفاده می شود.

از مبانی هیدرواستاتیک این اصل تجربی نتیجه می شود که فشار درون یک سیال ایستا ( فشار هیدرواستاتیکی ) در همه ی نقاط درون آن یکسان ( ایزوتوپ ) است. در میدان گرانشی زمین، این فشار افزون بر چگالی سیال فقط به ارتفاع ستون سیال نسبت به نقطه مورد نظر بستگی دارد.

در هیدرودینامیک کلاسیک بایستی مایعات را بصورت ” ایده ال ” در نظر گرفت به سخنی دیگرمایعات بدون اصطکاک و غیر قابل تراکم فرض شوند. در نتیجه در هیدرودینامیک تئوری برخلاف هیدرودینامیک عملی مقاومتی در مقابل جریان سیال وجود ندارد ( تناقض هیدرودینامیکی ).

فهرست مطالب

فصل اول ۹

مقدمه ۹

۱ – ۱ اصطلاح هیدرولیک ۹

۱ – ۲ توسعه تاریخی و مفهوم هیدرولیکی ۱۱

۱ – ۳ قابلیت های کاربرد هیدرولیکی ۱۲

۱ – ۳ – ۳ انتقال نیوماتیکی با استفاده از هوای فشرده: ۱۳

۱ – ۳ – ۴ انتقال هیدرولیکی بکمک مایعات : ۱۳

۱ – ۳ – ۵ سیستم های مرکب انتقال قدرت وحرکت ۱۴

۱ – ۴ مزایا ومعایب سیستم های هیدرولیکی ۱۵

۱ – ۴ – ۱ سیستم انتقال قدرت مکانیکی : ۱۶

۱ – ۴ – ۲ سیستم های انتقال قدرت هیدرولیکی : ۱۶

۱ – ۴ – ۳ مزایای اصلی جعبه انتقال های هیدرولیک به قرار زیرند : ۱۶

۱ – ۴ – ۴ معایب سیستم های هیدرولیکی : ۱۹

۱ – ۵ کاربرد هیدرولیک روغنی ۲۱

۱ – ۵ – ۱ کاربردهای کلی : ۲۱

۱ – ۵ – ۲ کاربردهای خاص هیدرولیک : ۲۱

۱ – ۶ سیستم های هیدرولیکی با چرخه روغنی ۲۲

۱ – ۶ – ۱ چرخه هیدرولیک باز ۲۲

۱ – ۶ – ۲ چرخه هیدرولیک بسته ۲۳

۱ – ۷ قوانین پایه هیدرولیک ۲۳

۱ – ۷ – ۱ قانون پاسکال ۲۴

۱ – ۷ – ۲ نسبت انتقال نیروی هیدرولیکی ۲۴

۱ – ۷ – ۳ تقویت فشار هیدرولیک ۲۵

۱ – ۷ – ۴ قانون برنولی ۲۵

فصل دوم ۲۶

سیالات هیدرولیک ۲۶

۲ – ۱ مقدمه ۲۷

۲– ۲ وظایف سیال هیدرولیک در سیستم ۲۸

۲ – ۳ مشخصه های سیالات هیدرولیک ۲۸

۲ – ۳ – ۱ چگالی نسبی۱ یا وزن مخصوص ۲۸

۲ – ۳ – ۲ ویسکوزیته یا گرانروی ۲۸

۲ – ۳ – ۳ پایداری برشی ۳۰

۲ – ۳ – ۴ مشخصه های کف کنندگی ۳۰

۲ – ۳ – ۵ نقطه ریزش ۳۱

۲ – ۳ – ۶ تراکم پذیری ۳۱

۲ – ۳ – ۷ انبساط حرارتی ۳۱

۲ – ۳ – ۸ روانکاری ۳۱

۲ – ۳ – ۹ شاخص اسیدی ۳۲

۲ – ۳ – ۱۰ آب زدایی ۳۲

۲ – ۳ – ۱۱ مقاومت در مقابل فرسایش ۳۲

۲ – ۴ – ۱۲ نقطه انجماد ۳۲

۲ – ۳ – ۱۳ پایداری ۳۲

۲ – ۳ – ۱۴ نقطه اشتعال ۳۲

۲ – ۳ – ۱۵ نقطه احتراق ۳۳

۲ – ۳ – ۱۶ قابلیت هدایت گرما ۳۳

۲ – ۴ افزودنی های بکار رفته در سیالات هیدرولیک ۳۳

۲ – ۴ – ۱ کاهش دهنده های نقطه ریزش ۳۳

۲ – ۴ – ۲ بهبود دهنده های شاخص ویسکوزیته ۳۴

۲ – ۴ – ۳ ضد کف کنندگی ۳۴

۲ – ۴ – ۴ باز دارنده های اکسیداسیون ۳۴

۲ – ۴ – ۵ باز دارنده های خورندگی و زنگ زنندگی ۳۴

پ۲ – ۴ – ۶ عوامل ضد سایش ۳۴

۲ – ۵ بررسی کاربردی سیالات هیدرولیک ۳۴

۲ – ۵ – ۱ روغن های معدنی ۳۵

۲ – ۵ – ۲ سیالات هیدرولیکی مخلوط با آب ۳۵

۲ – ۵ – ۳ سیالات هیدرولیک بی آب ( سنتتیک ) : ۳۷

۲ – ۶ انتخاب سیال ۳۹

فصل سوم ۴۰

هیدروپمپ ها ۴۰

۳ – ۱ مقدمه ۴۰

۳ – ۲ سیستم هیدرودینامیک ۴۱

۳ – ۳ سیستم هیدرواستاتیک ۴۱

۳ – ۴ طبقه بندی پمپ ها ۴۱

۳ – ۴ – ۱ پمپ های دینامیکی ( جابه جایی نامثبت ) ۴۲

۳ – ۵ مشخصه های عمومی پمپ ها ۶۵

۳ – ۶ عوامل زاید در پمپها ۶۵

۳ – ۶ – ۱ ضربانات پمپ ۶۵

۳ – ۶ – ۲ لغزش در پمپ ها ۶۶

۳ – ۶ – ۳ بررسی پدیده کاویتاسیون درپمپ ها ۶۶

۳ – ۷ مدارهای پمپ ۶۷

۳ – ۷ – ۱ مدار پمپ جابه جایی ثابت منفرد ۶۸

۳ – ۷ – ۲ مدار پمپ جابه جایی ثابت منفرد با انباره ۶۸

۳ – ۷ – ۳ مدار چند پمپی ۶۹

۳ – ۷ – ۴ مدار پمپ های جابه جایی متغیر ۶۹

۳ – ۸ انتخاب پمپ ۶۹

۳ – ۸ – ۱ حداکثر فشار کاری ۷۰

۳ – ۸ – ۲ حداکثر دبی ۷۱

۳ – ۸ – ۳ نوع کنترل ۷۱

۳ – ۸ – ۴ سرعت محرک پمپ ۷۱

۳ – ۸ – ۵ نوع سیال ۷۱

۳ – ۸ – ۶ تلرانس آلودگی سیال ۷۲

۳ – ۸ – ۷ سر وصدای پمپ ۷۲

۳ – ۸ – ۸ اندازه و وزن پمپ ها ۷۳

۳ – ۸ – ۹ بازده ۷۳

۳ – ۸ – ۱۰ هزینه ۷۳

۳ – ۸ – ۱۱ قابلیت دسترسی و تعویض پذیری ۷۳

۳ – ۸ – ۱۲ تعمیرو نگهداری ۷۴

۳ – ۹ محاسبات فنی پمپهای هیدرولیکی ۷۴

فصل چهارم ۷۷

شیرهای هیدرولیک ۷۷

۴ – ۱ مقدمه ۷۷

۴ – ۲ شیرهای کنترل فشار ۷۷

۴ – ۲ – ۱ شیرهای فشار شکن ۷۸

۴ – ۲ – ۲ شیرهای فشارشکن دوتایی ( جفت ) ۷۹

۴ – ۲ – ۳ انتخاب شیرفشارشکن و شیرتنظیم فشار ۸۰

۴ – ۲ – ۴ شیرهای بی بارکننده ۸۰

۴ – ۲ – ۵ شیرهای تعادل ۸۱

۴ – ۲ – ۶ شیرهای ترتیبی فشار ۸۲

۴ – ۲ – ۷ شیرهای کاهنده فشار ۸۲

۴ – ۳ شیرهای کنترل جریان ۸۳

۴ – ۳ – ۱ شیرهای کند کننده حرکت ( کنترل جریان ) ۸۴

۴ – ۳ – ۲ شیرهای جبران کننده گرانروی – دما ( کنترل جریان ) ۸۵

۴ – ۳ – ۳ شیرهای جبران کننده فشار( کنترل جریان) ۸۵

۴ – ۳ – ۴ کنترل سرعت سیلندر ۸۷

۴ – ۳ – ۵ شیرهای کنترل جریان سه راهه ازنوع میانبر۱ ۸۹

۴ – ۳ – ۶ کنترل جریان اولویتی ۹۰

۴ – ۳ – ۷ شبکه پل ( مدار پل ) ۹۰

۴ – ۳ – ۸ سیستم های چند سرعته با استفاده ازشیرهای کنترل جریان ۹۱

۴ – ۳ – ۹ مقسم های جریان ۹۱

۴ – ۴ شیرهای کنترل جهت ۹۳

۴ – ۴ – ۱ شیرهای یکطرفه ۹۳

۴ – ۴ – ۲ شیرهای یکطرفه عمل کننده با سیگنال خط فرمان ۹۳

۴ – ۴ – ۳ شیرهای پیش پرکن ۹۴

۴ – ۴ – ۴ شیرهای ساندویچی ( بلوک های ساندویچی ) ۹۵

۴ – ۴ – ۵ یکطرفه های محدود کننده ۹۵

۴ – ۴ – ۶ شیرهای شاتل ۹۵

۴ – ۴ – ۷ شیرهای استکانی ۹۶

۴ – ۴ – ۸ شیرهای کنترل جهت با اسپول لغزنده ۹۷

۴ – ۴ – ۹ شیرهای کنترل جهت دو مرحله ای ۱۰۰

۴ – ۴ – ۱۰ روش نامگذاری و اندازه (سایز) شیرها ۱۰۱

۴ – ۵ شیرهای فشنگی ۱۰۱

۴ – ۵ – ۱ شیرهای فشنگی استکانی ۱۰۲

۴ – ۵ – ۲ شیرفشنگی ازنوع اسپولی ۱۰۳

۴ – ۵ – ۳ جبران کننده های فشار ۱۰۳

۴ – ۵ – ۴ شیرکاهنده فشار ۱۰۳

۴ – ۶ شیرهای هیدرولیک درسیتسم های نقلیه ۱۰۴

۴ – ۷ ترکیب شیرها ۱۰۵

۴ – ۷ – ۱ اتصال موازی ۱۰۵

۴ – ۷ – ۲ اتصال سری ۱۰۵

۴ – ۷ – ۳ اتصال جفت ۱۰۶

فصل پنجم ۱۰۷

مثال کاربردی ۱۰۷

۵ – ۱ سیستم تغذیه نقاله ۱۰۷

۵ – ۱ – ۱ فشار عملکرد سیستم ۱۰۹

۵ – ۱ – ۲ سیال سیستم ۱۰۹

۵ – ۱ – ۳ انتخاب سیلندر ۱۰۹

۵ – ۱ – ۵ دبی های مورد نیاز ۱۱۲

۵ – ۱ – ۶ سیلندرها : ۱۱۲

۵ – ۱ – ۷ اندازه پمپ : ۱۱۳

۵ – ۱ – ۸ انتخاب پمپ : ۱۱۳

۵ – ۱ – ۹ مدار سیلندر : ۱۱۵

فصل شش ۱۱۷

عملگرها ۱۱۷

مقدمه ۱۱۸

۶ – ۱ عملگرها به سه دسته اساسی تقسیم می شوند ۱۱۸

۶ – ۲ عملگر های خطی( سیلندر های هیدرولیکی)۱ ۱۱۸

۶ – ۲ – ۱ سیلندر های یک کاره ۱۱۹

۶ – ۲ – ۲ سیلندر های دو کاره ۱۲۰

۶- ۲ – ۳ سیلندرهای تلسکوپی ۱۲۱

۶ – ۲– ۴ سیلندرهای پهلو به پهلو ۱۲۲

۶ – ۳ روش های مختلف نصب سیلندرها ۱۲۲

۶ – ۴ مشکلات ناشی از کاربرد نادرست سیلندرها: ۱۲۳

۶ – ۵ ضربه گیری در سیلندرها ۱۲۴

۶ – ۶ سرعتهای حداکثر سیلندر ۱۲۵

۶ – ۷ درجه حرارت کاری ۱۲۶

۶ – ۸ موتورهای هیدرولیکی ۱۲۶

۶ – ۹ تعدادی از پارامترهای مربوط به عملکرد موتور هیدرولیکی بصورت زیر تعریف می شوند: ۱۲۶

۶ – ۱۰ موتور های هیدرولیکی به دو گروه اصلی زیر تقسیم می شوند: ۱۲۷

۶ – ۱۰ – ۱ موتورهای چرخد نده به سه گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شوند: ۱۲۹

۶ – ۱۰ – ۲ موتورهای پیستونی ۱۳۱

۶ – ۱۱ عملگرهای دورانی با حوزه گردش محدود ۱۳۳

۶ – ۱۲ محاسبات سیلندر های هیدرولیکی ۱۳۴

موتورهای هیدرولیکی ۱۳۸

فصل هفت ۱۴۰

مخزن نگهداری سیال هیدرولیک ۱۴۰

مقدمه ۱۴۰

۷ – ۱ آرایش مختلف استقرار مخزن ۱۴۰

۷ – ۲ نکات مهم در طراحی مخزن ۱۴۱

فصل ۱۴۲

لوله و اتصالات هیدرولیک ۱۴۲

مقدمه ۱۴۲

۸ – ۱ انواع هدایت کننده ها ۱۴۳

۸ – ۲ ساختار شیلنگهای هیدرولیک ۱۴۴

۸ – ۳ اتصالات ۱۴۵

۸ – ۳ – ۱ اتصالات تمام فلزی ۱۴۶

۸ – ۳ – ۲ اتصالات نوع لبه دار مخروطی ۱۴۶

۸ – ۳ – ۳ اتصالات بدون لبه ۱۴۶

۸ – ۳ – ۴ اتصالات نوع او رینگی ۱۴۶

فصل ۹ ۱۴۷

انباره ها ۱۴۷

مقدمه ۱۴۸

۹ – ۱ انباره ی وزنه ای ۱۴۸

۹ – ۲ انباره ی فنری ۱۴۸

۹ – ۳ انباره ی گازی ۱۴۸

۹ – ۴ انباره پیستونی ۱۴۹

۹ – ۵ انباره دیافراگمی ۱۴۹

۹ – ۶ کاربرد انباره ها ۱۵۰

۱- خنثی کننده ضربانات پمپ ۱۵۰

۲- خنثی کننده ضربانا ت فشار ۱۵۰

۳- منبع قدرت اضطراری یا آماده به کار ۱۵۱

۴ – جبران کننده انبساط حرارتی ۱۵۱

۵- جبران کننده نشتی ۱۵۱

۶- متعادل کننده ۱۵۱

فصل ۱۰ ۱۵۲

آب بندی ۱۵۲

مقدمه ۱۵۳

۱۰ – ۱ انواع آب بندها ۱۵۳

۱ – او رینگها ۱۵۴

۲ – Q – رینگ ها ۱۵۴

۴ – آب بندی های فنجانی شکل پیستون ۱۵۵

۵ – رینگهای پیستون ۱۵۵

۶ – رینگهای پاک کننده ۱۵۶

فصل ۱۱ ۱۵۷

سیستم های انتقال قدرت (هیدرواستاتیک ) ۱۵۷

مقدمه ۱۵۸

۱۱ – ۱ سیستم انتقال قدرت هیدرو استاتیک – مدار باز ۱۵۸

۱۱ – ۲ سیستم انتقال قدرت هیدرو استاتیک – مدار بسته ۱۵۸

۱۱ – ۳ نسبت گشتاور به سرعت ۱۵۹

فصل ۱۲ ۱۶۱

سیستم های هیدرولیک سرو ۱۶۱

مقدمه ۱۶۱

۱۲ – ۱ سرو چیست؟ ۱۶۱

۱۲ – ۲ سیستم مدار بسته ی سرو با کنترل الکترو هیدرولیک. ۱۶۳

۱۲ – ۳ شیر های سرو ۱۶۴

فصل ۱۳ ۱۶۵

عیب یابی سیستم های هیدرولیک ۱۶۵

مقدمه ۱۶۵

۱۳ – ۱ در سیستمهای هیدرولیک عمدتا اشکالات در قالب یکی از موارد پنج گانه زیر، و یا ترکیبی از آنها بروز می کند. ۱۶۵

شکالات مربوط به فشار سیستم ۱۶۶

۲- شکالات مربوط به دبی (جریان ) ۱۶۷

۵ – اشکالات مربوط به بروز نشتی ۱۶۸

۴- افزایش درجه حرارت در سیستم ۱۶۹

۵- سرو صدا و ارتعاشات ۱۷۰

۱۳ – ۲ اشکالات مربوط به اجزاء سیستم هیدرولیک ۱۷۱

فصل ۱۴ ۱۷۶

مدارهای هیدرولیکی ۱۷۶

مقدمه ۱۷۶

۱۴ – ۱ مدارهای پایه ۱۷۶

۱۴ – ۲ طبقه بندی حاکم بر چند نمونه از مدارها ۱۷۷

فصل ۱۵ ۱۸۰

کنترل الکترو هیدرولیک: ۱۸۰

مقدمه ۱۸۱

۱۵ – ۱ مزایای فرمان الکتریکی نسبت به فرمان هیدرولیکی ۱۸۱

۱۵ – ۲ تجهیزات برای کنترل الکترو هیدرولیک ۱۸۱

فصل ۱۷ ۱۸۹

کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (PLC) 189

Programmable Logic Controler 189

مقدمه ۱۹۰

۱۶ – ۱ سیستم های کنترل: ۱۹۰

۱۶ – ۲ ساختارهای سیستم های کنترل ۱۹۱

۱۶ – ۳ انواع سیستم های کنترل ۱۹۲

۱۶ – ۴ ساختار plc 194

۱۶ – ۵ مزایای PLCنسبت به مدار های فرمان رله ای ۱۹۴

۱۶ – ۶ تفاوت PLCبا کامپیوتر ۱۹۵

۱۶ – ۷ سخت افزار PLC 195

۱۶ – ۸ نرم افزار PLC 197

۱۶ – ۹ واحد برنامه نویسیPG)) 197

۱۶ – ۱۰ مشخصات زبان برنامه نویسی STEP5 197

۱۶ – ۱۱ شکل های مختلف نمایش برنامه ها در S5 198

عملکرد ((Operation 199

۱۶ – ۱۲ آدرس ورودی ها و خروجی ها و فلگ ها ۲۰۰

۱۶ – ۱۳ روش نمایش STL 200

۱۶ – ۱۴ سیکل زمانی اجرای برنامه (Cycle Time) 201

۱۶ – ۱۶ دیاگرام طرح تابع(Function chart) 202

۱۶ – ۱۷ جنبه های مخصوص FPC 202 202

۱۶ – ۱۸ برنامه ریزی به صورت :Stepper 203

۱۶ – ۱۹ برنامه ریزی بصورت :Mnmonic 204

۱۶ – ۲۰ نرم افزار FST FST Festo Software Tool 204

۱۶ – ۲۱ برنامه نویسی: ۲۰۴


هیدرولیک و پنوماتیک

هیدرولیک و پنوماتیک – آموزش شیر و مدارهای کنترل هیدرولیک و پنوماتیک-تصاویر-نقشه های علمی مدار – هیدرولیک و پنوماتیک.

۵ تفاوت اصلی هیدرولیک با پنوماتیک | آچار طلا

۱۸ آبان ۱۳۹۵ – در سال‌های ابتدایی ورود به دنیای شیرین صنعت، کمی با مفاهیم اولیه «هیدرولیک» و «پنوماتیک» آشنا شدم. دستگاه‌های مختلفی را دیدم که با این سیستم‌ها کار می‌کردند. اما همیشه سؤالی ذهنم را به‌خود مشغول می‌کرد: «با وجود شباهت‌های زیادی که سیستم‌های هیدرولیک با سیستم‌های پنوماتیک دارند، چرا در بعضی دستگاه‌ها از …

راهنمای کامل هیدرولیک و پنوماتیک – فروشگاه هیدرو نرما

۳۰ بهمن ۱۳۹۴ – آشنایی با پنوماتیک (نیوماتیک). پنیوماتیک یکی از انواع انرژی هایی است که در حال حاضر از آن استفاده وافر در انواع صنایع می شود و می توان گفت امروزه کمترکارخانجات یا مراکز صنعتی را می توان دید که از پنیوماتیک استفاده نکند و در قرن حاضر یکی از انواع انرژی های اثبات شده ای است که بشر با اتکا به آن راه صنعت را می …

[PDF]ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و اﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ : ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎ

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻃﺮز ﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯽ دارد . ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﺰای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. و. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﮐﻠﯽ از ﻃﺮز ﮐﺎر و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ . در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎ ، روش ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ روش ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﯾﻤﻦ. از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ. ﻧﮑﺎﺗﯽ. ﮐﺎرﺑﺮدی. اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺎ از ﺻﺪﻣﺎت و ﺧﺴﺎرات. ﺟﺎﻧﯽ. و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از …

کاربرد هیدرولیک و پنوماتیک در صنایع مختلف – هیدرولیک …

سیستم هیدرولیک در موارد زیر کاربرد دارد. ۱٫ در صنعت کشاورزی : که کشاورزدر ضمن راندن تراکتور می تواند از توان سیال استفاده کند و همچنین در دستگاه های نظیر خرمن کوب وکمباین وکلوخ شکن و میوه چین و ماشین حفاری و بیل مکانیکی. ۲٫ در خودرو سازی : تر مز هیدرولیک و فرمان هیدرولیک و تنظیم پنوماتیکی صندلی و همچنین در مراحل …

تصاویر برای هیدرولیک و پنوماتیک

تصاویر بیشتر برای هیدرولیک و پنوماتیکگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *