مجموعه تست دروس رشته جغرافیا

مجموعه تست دروس رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در ۱۱۷صفحه تهیه شده است،
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها ۴۳
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۹۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۱۷

مجموعه تست دروس رشته جغرافیا

فروشنده فایل

کد کاربری ۳۴۱۳

کاربر

توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد

زبان عمومی و تخصصی
Part A : Grammar and Vocabulary
Directions : For questions 1-10, choose the number of the answer (1), (2), (3), or (4) that best completes the sentence. Then mark your choice on your answer sheet.

۱٫ You shouldn’t have shaken hands with him; you have easily caught the disease.
1) must 2) could 3) should 4) would
2. It is to hear that he was not able to finish the work before died.
1) most upsetting 2) the most upset
3) what most upsetting 4) that the most upsets
3. ‘Why don’t you drink your tea?’“I’m letting it
1) cool 2) to cool 3) to be cool 4) to be cooled
4. Of course I’ll visit her, but out of my own and not because I’ve been forced.
I) function 2) volition 3) suspension 4) proportion
5. The programme is intended for children those aged 7-11.
I) similarly 2) sufficiently 3) significantly 4) specificall


جغرافیای شهری
۳۱
ـ براین بری کره‌ی زمین را از نظر جغرافیای شهری به چند ناحیه تقسیم کرد؟
۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷
۳۲
ـ در تعادل بخشی نظام شهری فعلی ایران، سرمایه‌گذاری‌های توسعه، حد مطلوب انتفاع ملی را در کدام گروه از شهرها خواهد یافت؟
۱)
مجموعه شهری تهران ۲) شهرهای کوچک ۳) شهرهای متوسط ۴) شهرهای بزرگ
۳۳
ـ اساس دیدگاه داروینیسم اجتماعی شهر چه بود؟
۱)
عامل رقابت ۲) عامل اکولوژیک ۳) اقتصاد نئوکلاسیک ۴) قیاس بیولوژیک
۳۴
ـ کدام عملکرد، شهرهای بزرگ و کلانشهرها را به رده‌ی جهانشهری می‌رساند؟
۱)
توسعه کارکرد بازرگانی ۲) توسعه کارکرد اقتصادی
۳)
توسعه کارکرد اداری ۴) توسعه کارکرد سیاسی
۳۵
ـ آتشکده‌ی آذرگشنسب نزدیک کدام یک از شهرهای قدیمی ایجاد شد؟
۱)
ریوند ۲) شیز ۳) کاریان ۴) نیشابور

برنامه‌ریزی شهری(مبانی و ایران)

۵۱ـ کدام عامل عمده باعث فرسودگی بافت قدیم شهرها می‌شود؟
۱)
نوع مالکیت ساختمان‌ها
۲)
شبکه‌های پررفت‌ و آمد
۳)
کم مقاومت بودن مصالح ساختمانی
۴)
کمبود شبکه حمل ‌و ‌نقل و عدم تطابق با نیازهای امروزی
۵۲
ـ طرح ناحیه شهری برای اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟
۱)
ابرکرامبی ۲) بارلی ۳) گدس ۴) رایت
۵۳
ـ کدام‌یک از شهرهای زیر بصورت جزیره‌ای است که بوسیله زاغه‌نشین‌ها احاطه می‌شود؟
۱)
اسلام آباد ۲) برازیلیا ۳) لنینگراد ۴) مسکو
۵۴
ـ اصطلاح شهرهای جدید پیوسته را چه کسی به کار برد؟
۱)
استروفکس ۲) واتسلاف ۳) والتریارلی ۴) هاروی پارلوف
۵۵
ـ طبق نظریه پاتریک گدس، شهر ثانویه شهری است که به عنوان مرکز ………. عمل می‌کند.
۱)
سیاسی ۲) تحصیلی ۳) مبادلات ۴) گذران اوقات فراغت

مبانی جغرافیای طبیعی
۷۱
ـ علت تأخیر وقوع گرمترین ماه سال در سواحل دریای خزر، کدام است؟
۱)
ورود فراوان موج‌های غربی ۲) وجود رطوبت دریای خزر
۳)
پایین بودن ارتفاع منطقه ۴) استقرار شرقی ـ غربی کوه‌های البرز
۷۲
ـ عامل اصلی جابجایی رودباد جنب حاره‌ای به سمت شمال ایران در دوره گرم سال، کدام است؟
۱)
عقب‌نشینی بادهای غربی ۲) عقب‌نشینی پرفشار سیبری
۳)
گسترش رژیم حاره‌ای به ایران ۴) ورود کمربند جنب حاره‌ای به ایران
۷۳
ـ کدام عامل بر دامنه نوسان دما اثر کمتری دارد؟
۱)
ابرناکی ۲) عرض جغرافیایی ۳) طول جغرافیایی ۴) فاصله از منابع رطوبتی
۷۴
ـ هنگامی که کاهش محیطی دما (افت آهنگ ……….) از کاهش آدیاباتیک (افت آهنگ ……….) ………. باشد، هوا ناپایدار است.
۱)
بی‌دررو، محیط، کمتر ۲) بی‌دررو، محیط، بیشتر ۳) محیط، بی‌دررو، کمتر ۴) محیط، بی‌دررو، بیشتر
۷۵
ـ علت کاهش بارش نیمه جنوبی کشور ایران نسبت به نیمه شمالی کدام است؟
۱)
گرمای بیشتر در نیمه جنوبی ۲) عدم وجود رطوبت کافی در نیمه جنوبی
۳)
حاکمیت بیشتر پرفشار جنب حاره در نیمه جنوبی ۴) عدم وجود ناهمواری‌های مرتفع در نیمه جنوبی

فلسفه جغرافیا
۹۱
ـ «آلدولئوپولد» محیط شناس معروف با انتشار اثر جالب خود با عنوان«حکمت زمین» کدام موضوع را مطرح کرد؟ پارادایم ……….
۱)
بوم شناسی جبرگرا ۲) بوم‌شناسی و جبر ژنتیکی ۳) بوم‌شناسی عمقی ۴) بوم‌محوری
۹۲
ـ به عقیده الن چرچیل سمپل«مذهب تک‌خدایی» خاص کدام منطقه است؟
۱)
مناظر یکنواخت چون نواحی استپی و یا بیابانی ۲) مناطقی که تنوع محیط و اقلیم دارند
۳)
مناطق گرم و مرطوب ۴) نواحی سرد و قطبی
۹۳
ـ کدام مفهوم در فلسفه‌های محیطی چهارچوب لیبرالیسم را شکل می‌دهد؟
۱)
آزادی انتخاب برای انسان ۲) ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری
۳)
فردگرایی بورژوایی از انسان ۴) فلسفه سودطلبی شخصی و فردی
۹۴
ـ جمله« انسان زاده زمین است» از چه کسی است؟
۱)
السورت هانتینگتن ۲) الن چرچیل سمپل ۳) مکیندر ۴) راتزل
۹۵
ـ در مکتب جغرافیایی کدام کشور، کمتر به جغرافیای تاریخی، سیاسی و اقتصادی توجه شده است؟
۱)
آلمان ۲) آمریکا ۳) انگلستان ۴) فرانسه
۹۶
ـ لوسین فور در کدام گروه از جغرافی‌دانان قرار دارد؟


جغرافیایی روستایی و کوچ‌نشینی(مبانی و ایران)
۱۱۱
ـ نسبت جمعیت روستایی در کدام منطقه کشور بالاتر از متوسط ملی قرار دارد؟
۱)
منطقه ایران مرکزی ۲) منطقه ساحلی دریای خزر
۳)
منطقه ساحلی خلیج فارس و دریای عمان ۴) منطقه ساحلی دریای خزر و ایران مرکزی
۱۱۲
ـ کدام مورد به مفهوم«موقعیت محلی» یک سکونتگاه روستایی مربوط می‌شود؟
۱)
ارتباط موقعیتی یک روستا با سکونتگاه‌های روستایی دیگر
۲)
جایگاه خاص یک واحد سکونتگاهی در مجموعه‌های روستایی
۳)
ارتباط گسترده یک روستا با سکونتگاه‌های شهری بلافصل
۴)
روابط درونی و توانمندی‌های مختلف محیطی و فرهنگی یک روستا
۱۱۳
ـ رمه‌گردانان گروه‌هایی هستند که:
۱)
همراه با خانواده خود به سوی مراتع دوردست می‌روند.
۲)
از مراتع طبیعی هم‌جوار با روستا و نه چندان دور استفاده می‌کنند.
۳)
از وسایل نقلیه برای جابجایی دام‌های خود استفاده می‌کنند.
۴)
از مراتع دور و نزدیک استفاده می‌کنند و معمولاً خانواده‌های خود را به همراه ندارند.
۱۱۴
ـ پیدایش سکونت‌گاه‌های تک خانه‌ای با زمین‌های زراعی وسیع پیرامونی در اروپا و آمریکای شمالی بیشتر متأثر از کدام عامل بوده است؟
۱)
شرایط اجتماعی ۲) شرایط اقتصادی ۳) شرایط زیست‌محیطی ۴) نظام حقوقی و مالکیت
۱۱۵
ـ منظور از موقعیت کارکردی سکونتگاه‌های روستایی چیست؟
۱)
روابط درونی و بیرونی روستاها ۲) جایگاه مکانی ـ فضایی سکونتگاه‌های روستایی
۳)
کارکرد روستا در سرویس‌دهی به جمعیت خود ۴) جایگاه مکانی ـ فضایی و روابط درونی و بیرونی روستا
برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی(مبانی و ایران)
۱۳۱
ـ در بیشتر کشورهای جهان سوم، کدام الگو برای توسعه روستایی اعمال شده است؟
۱)
اصلاح طلبانه ۲) رادیکال ۳) فن محوری ۴) همه‌جانبه ـ یکپارچه
۱۳۲
ـ کدام نوع برنامه ریزی از قدمت بیشتری برخوردار است؟
۱)
برنامه‌ریزی روستایی ۲) برنامه‌ریزی شهری ۳) برنامه‌ریزی ناحیه‌ای ۴) برنامه‌ریزی منطقه‌ای
۱۳۳
ـ رویکرد دگرگون سازی در توسعه روستایی، ریشه در کدام ایدئولوژی دارد؟
۱)
ایده آلیسم ۲) کاپیتالیسم ۳) سوسیالیسم ۴) ناسیونالیسم
۱۳۴
ـ در پارادایم‌های جدید توسعه روستایی نقش دولت‌ها کدام است؟
۱)
ایجاد چارچوب‌های قانونی، تولیدکننده اصلی، تواناسازی
۲)
تأمین منابع مالی، عدم دخالت در تصمیم‌گیری، نظارت
۳)
تواناسازی، نظارت کننده اصلی، تأمین‌کننده منابع مالی
۴)
ایجاد چارچوب‌های قانونی، تواناسازی، تشویق همکاری‌ها و انجمن‌ها
۱۳۵
ـ در طرح شناسایی مناطق محروم کشور در مهرماه ۱۳۶۲ کدام یک از گزینه‌ها در ایران، نواحی محروم تشخیص داده شده است؟
۱)
روستاهای ۶۰ بخش از ۵ هزار بخش قلمرو روستاهای ایران
۲)
روستاهای ۱۶۰ بخش از ۵ هزار بخش قلمرو روستاهای ایران
۳)
روستاهای ۲۵۰ بخش از ۵۰۰ بخش قلمرو روستاهای ایران
۴)
روستاهای ۲۵۰۰ بخش از ۵ هزار بخش قلمرو روستاهای ایران

ژئومورفولوژی(مبانی و ایران)
۱۵۱ـ کدام رودخانه محور ارتفاعات البرز و تالش(واحد شمالی) را قطع کرده است؟
۱)
جاجرود ۲) حبله رود ۳) سفیدرود ۴) رود کرج
۱۵۲
ـ آتشفشان ………. یک آتشفشان ………. است که از یک مخروط منفرد تشکیل شده است.
۱)
تفتان ـ استرومبولی ۲) سهند ـ ولکانو ۳) سبلان ـ استراتوولکانو ۴) دماوندـ استراتوولکانو
۱۵۳
ـ انشعابات رودخانه‌های واقع در واحد زمین ساختی مکران عمدتاً با کدام ویژگی انطباق دارند؟
۱)
امتداد گسل‌ها ۲) ساختمان ناودیسی
۳)
ساختمان سنگ‌شناسی ۴) امتداد محوری ساختمان چین خورده
۱۵۴
ـ مناطق عمده گسترش گل فشان‌های ایران کجاست؟
۱)
در سواحل دریای عمان و سواحل شمالی خلیج فارس
۲)
در امتداد زاگرس و به ویژه در سواحل شمالی دریای عمان
۳)
استپ‌های ترکمن صحرا در شرق دریای خزر و سواحل دریای عمان
۴)
استپ‌های ترکمن صحرا در شرق دریای خزر و سواحل خلیج فارس
۱۵۵
ـ کدام فاز از حرکات کوهزایی آلپی، شکل کنونی را به ناهمواری‌های ایران داده است؟
۱)
آپالاشین ۲) پاسادنین ۳) پیرنین ۴) سیمرین پسین

منابع آب و خاک(مبانی و ایران)
۱۹۱
ـ کدام دما گویای درجه PH کمی قلیایی خاک و یا آب است؟
۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹
۱۹۲
ـ کدام خاک از تجزیه سنگ‌های کربناته حاصل می‌شود؟
۱)
بلوطی رنگ ۲) پسیدوگلای ۳) سیروزم ۴) رندزین
۱۹۳
ـ کدام دسته از موجودات زنده در خواص فیزیکی خاک مؤثر هستند؟
۱)
باکتری‌ها ۲) فلورا ۳) فونا ۴) قارچ‌ها
۱۹۴
ـ پیدایش و تکامل خاک چرنوزیم بیشتر تحت تأثیر کدام عامل است؟
۱)
اقلیم ۲) زمان ۳) ناهمواری ۴) فعالیت انسان
۱۹۵
ـ پدزول خاکی ………. است.
۱)
اسیدی ۲) قلیایی ۳) غیرآلی ۴) حاصلخیز
مبانی جغرافیای انسانی(شهر و روستا)
۲۱۱
ـ بعد از اسلام، ارتباط شهرها با فضای پیرامونی و روستاهای اطراف تحت کدام مکانیزم شکل گرفت؟
۱)
رواوبط مذهبی ۲) روابط تجاری ۳) تنوع کارکرد شهری ۴) از بین رفتن برج و باورها
۲۱۲
ـ‌گتوهای مذهبی اولین بار در کدام کشور شکل گرفت؟
۱)
اسپانیا ۲) ایتالیا ۳) پرتغال ۴) فرانسه
۲۱۳
ـ بنابر نظر ………. وجه فضایی شهر مترادف با وجه صوری شهر است و مراد از آن ………. می‌باشد.
۱)
رائول بلاشار‌ـ‌ رشد تاریخی شهر و بازتاب آن در ریخت‌شناسی شهر
۲)
ژرژ شابو ـ باعاد فضایی رشد با تکیه بر ابعاد تکوینی و تکاملی شهر


جغرافیای سیاسی(مبانی و ایران)
۲۳۱
ـ چرا الگوی توزیع قدرت سیاسی و اجرایی در ایران به صورت معنی‌دار شکل نگرفته است؟
۱)
فقدان تجربه‌ی تاریخی لازم در زمینه‌ی دولت محلی
۲)
حاکمیت سیستم سیاسی بسیط و تمرکزگرا در ایران
۳)
دولت محوری در اداره‌ی امور کشور و سطوح منطقه‌ای و محلی
۴)
همه‌ی موارد
۲۳۲
ـ مهمترین عامل جغرافیایی که بر گذار به سوی حکومت سرمایه‌داری تأثیر گذاشت، کدام است؟
۱)
انباشت سرمایه ۲) سرزمین ۳) شیوه تولید ۴) حصارکشی زمین
۲۳۳
ـ کشور آفریقای جنوبی دارای چه نوع پایتختی است؟
۱)
ابداعی ۲) منقسم ۳) ابداعی ـ منقسم ۴) دائمی ـ ابداعی

جغرافیایی جمعیت(مبانی و ایران)
۲۵۱
ـ کدام دانشمند از شاخص ساختمان جمعیتی جهت تسهیل در مقایسه هرم‌های سنی که معرف زاویه شیب هستیگرافی ساختمان جمعیت است، استفاده کرده است؟
۱)
کونرون ۲) کولزون ۳) روشفور ۴) ملزین
۲۵۲
ـ در مورد میزان جمعیت فعال به جمعیت ۱۰ ساله به بالای ایران، کدام گزینه صحیح است؟
۱)
در سه دهه‌ی اخیر روند نزولی داشته است ۲) در سه دهه‌ی اخیر روند صعودی داشته است.
۳)
در چهار دهه‌ی اخیر روند نزولی داشته است ۴) در چهار دهه‌ی اخیر روند صعودی داشته است
۲۵۳
ـ توزیع جمعیت در دامنه‌ها و دره‌های کوهستای معمولاً از کدام الگو تبعیت می‌کند؟
۱)
پراکنده ۲) توزیع هسته‌ای کوچک
۳)
توزیع هسته‌ای همگون و متجانس ۴) توزیع هسته‌ای ناهمگون و نامتجانس

پاسخنامه
زبان انگلیسی
۱
ـ گزینه ۲ صحیح است.
۲
ـ گزینه ۱ صحیح است.
۳
ـ گزینه ۱ صحیح است.
۴
ـ گزینه ۲ صحیح است.
۵
ـ گزینه ۴ صحیح است

wordنوع فایل:

سایز: ۸۸۹Kb

تعداد صفحه:۱۱۷

قیمت۵۰۰۰۰ریال

مجموعه تست دروس رشته جغرافیا|ur14982

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود. مجموعه تست دروس رشته جغرافیا. توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد. زبان عمومی و تخصصی. Part A : Grammar and Vocabulary Directions : For …

بسیط فایلز | دانلود (مجموعه تست دروس رشته جغرافیا)

۴ آذر ۱۳۹۶ – دانلود (مجموعه تست دروس رشته جغرافیا) on بسیط فایلز | لحظات خوشی را برای شما آرزومندیمعنوان محصول دانلودی:مجموعه تست دروس رشته جغرافیا یکی از بهترین فایل ها…

مدرسان شریف | لیست کتب کارشناسی ارشد مجموعه علوم …

لیست کتب کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیایی (کد ۱۱۰۲) … تمام این کتاب ها با در نظر گرفتن منابع آزمون و کتاب‌های مرجع گوناگون برای هر درس تألیف شده است. … کتاب مجموعه تست: انتشارات مدرسان شریف برای هر رشته کتاب‌های دیگری که فقط شامل سئوالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌های کارشناسی ارشد ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر است را به …

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم جغرافیایی – پی اچ دی تست

منابع آزمون دکتری سراسری ۹۵- ۹۶ مجموعه علوم جغرافیایی ( کد ۲۱۰۱ ) | منابع امتحانی و رشته های زیر مجموعه کنکور دکتری تخصصی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ مجموعه علوم جغرافیایی ۹۵-۹۶ | اعلام ضرایب دروس نهایی آزمون دکتری تخصصی ۱۳۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی | رشته های مجاز به شرکت در کنکور دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی.

دانلود رایگان تست های کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم …

۴ دی ۱۳۹۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری سال ۱۳۸۶ جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز سایت تقدیم می شود. دانلود رایگان سوالات و کلید کنکور ارشد مجموعه علوم جغرافیایی سال ۱۳۸۶. ۱۱۰۲. مطالب مرتبط: دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ سراسری علوم جغرافیایی ( کد رشته ۱۱۰۲ ) · دانلود سوالات …

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه علوم …

۱۹ بهمن ۱۳۹۳ – سوالات تست کنکور کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه علوم جغرافیایی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ ( برگزار شده دربهمن ماه ۹۳ ) جهت دانلود کاملا رایگان به همراه پاسخ نامه کلیدی و.

مجموعه نمونه سوالات تشریحی جغرافیا (۲) رشته علوم انسانی | …

دانلود و اشتراک نمونه سوالات امتحانی و محتوای آموزشی پرسش و پاسخ، رفع اشکال درسی و مشاوره تحصیلی آزمون آنلاین رایگان درس به درس و آزمون جامع علمی ماهانه درسنامه و متن کتاب درسی و راهنمای گام به گام جستجوی مدارس ابتدائی و متوسطه آموزش و پرورش امکان عضویت دانش آموزان، معلمان و مدیران.

تست های طبقه بندی شده موضوعی | گزینه دو

بعد از مطالعه جزوات و درس نامه های ویژه آن و مشاهده فیلم های نکته و تست برگزیده، نوبت تمرین است. فراموش نکنید مهمترین کار برای مسلط شدن به هر مبحثی، حل نمونه سوال های استاندارد از آن فصل است. در این قسمت مجموعه تست های طبقه بندی شده هر فصل و درس کتاب به شما ارایه می گردد تا منبع مناسبی برای تمرین و رسیدن به تسلط داشته …

هزاران تست همراه – رشته های درسی – درس های رشته آزمونهای …

نام رشته, آزمونهای دکتری-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. دانلود pdf کل رشته, خرید و دانلود. نام درس, مجموعه دروس تخصصی. دانلود pdf کل درس, خرید و دانلود. نام بسته, امتحانات ۹۴-۹۳٫ دانلود pdf بسته, خرید و دانلود. تعداد تست, ۱۸۰٫ توضیحات بسته, روش تحقیق د ر جغرافیا، دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی، مکتب های جغرافیایی.

مجموعه علوم جغرافیا | معرفی رشته | منابع و ضرایب …

۱۴ مرداد ۱۳۹۶ – مجموعه علوم جغرافیا | معرفی رشته | منابع و ضرایب (کارشناسی ارشد) جغرافیا در مقطع کارشناسی در چهار شاخه اصلی جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، کارتوگرافی و..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *