مجموعه تست (آمار) رشته حسابداری

مجموعه تست (آمار) رشته حسابداری

این محصول مجموعه تست (آمار) است که با فرمت پی دی اف در۱۳۷ صفحه آماده شده است کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور۹۵
دسته بندی حسابداری
بازدید ها ۷۸
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲۹۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۳۷

مجموعه تست (آمار) رشته حسابداری

فروشنده فایل

کد کاربری ۳۴۱۳

کاربر

مجموعه تست (آمار) رشته حسابداری

توضیحات محصول

۱ـ میانگین سرعت شخصی که راهی به طول ۹۵ کیلومتر را با سرعت ۴o کیلومتر در ساعت رفته و بـا سـرعت ۸o کیلومتر برگشته چقدر است؟ ۶ o (4 57 5/ (3 53 3/ (2 58 1 ( 2ـ

۲-در یک ظرف ۲ سکه سالم، ۵ سکه با احتمال رخ دادن شیر برابر o/ 3و سه سکه دو طرف شیر وجـود دارد. یـک سکه بطور تصادفی از ظرف انتخاب می کنیم و سه مرتبه آنرا پرتاب می کنیم. در صورتی که در این سه پرتاب حداقل یک شیر ظاهر شده باشد احتمال اینکه سکه سالم از ظرف انتخاب شده باشد برابر است با : (۱ ۱۴ ۸ o (2 8 35 1 o oooo (3 2 1o (4 175 8 35 o o 3ـ

۳-جدول فراوانی زیر داده شده است: طبقات ۱۸ ۲ – o 21-23 24-26 27 -29 3 o-32 33 -35 36 – 38 39-41 42-44 45 -47 48 5 – o فراوانی ۱ ۲ ۳ ۶ ۷ ۸ ۸ ۶ ۴ ۳ ۲ میانه کدام است؟ ۳۴ (۴ ۳۴/ ۷۵ (۳ ۳۴/۲۵ (۲ ۳۴ ۵/ (۱

۴ـ فرض کنید هیستوگرام زیر بدست آمده است. اعداد درون مستطیل تعداد مشاهده های متناظر با طبقات را نشان می دهد برآورد مد جامعه کدام است؟ ۹ (۱ ۸ (۲ ۱o (3 11 (4 3 o, x3 کدام است ؟ x3 و ۱o مساوی صفر است. میانگین اعداد x2 1 ,x , 5ـ

۵-انحراف معیار اعداد x2 1 ,x , 7 5/ (4 15 (3 1o (2 3 o (1

۶ـ جعبه ای دارای ۵o قطعه مشابه می باشد که ۵ قطعه آن معیوب است اگر قطعات یکی یکـی و بـدون جایگـذاری انتخاب و بررسی شود احتمال اینکه قطعات اول و سوم و پنجم معیوب باشد برابر است با: ´ ´ ۱ ( ۵ ۴ ۳ ۵ o 48 46 ´ ´ ´ ´ (۲ ۵ ۴۵ ۴ ۴۴ ۳ ۵ o 49 48 47 46 ´ (۳ ۴۵ ۴۴ ۴۹ ۴۷ ´ ´ (۴ ۵ ۴ ۳ ۵ o 49 48 – 7ـ در جامعه ای پس از محاسبات لازم کمیت های زیر محاسبه شده است. i i i i i i n = ,ån x = ,å å n x = = , n x 2 3 1oo 4oo 116 oo 1 5o ooo ضریب چولگی توزیع چقدر است ؟

/ ۳۵ (۴ o/ 315 (3 -o/ 315 (2 -o/ 35 (1ـ

۸-شخصی با حرکتهای قائم و افقی (به سمت بالا و جلو) می خواهد از A به B برود به چند طریق مـی تـوان ایـن عمل را انجام دهد. ۴۸ (۱ ۳۶ (۲ ۳۲ (۴ ۴o (3

۹ـ به چند طریق ۱۲ نفر می توانند برای بازی فوتبال به دو گروه ۶ نفری تقسیم شوند؟ ۸۲۴ (۴ ۱o24 (3 724 (2 924 (1 ـ

۱۰-یک سکه را می اندازیم تا شیر و یا خط بیاید. تعیین کنید X تحت کدام یک از شرایط زیر یک متغیـر تصـادفی است : X (1 تابعی است که شیر را به ۳ ۲ و خط را به ۱۳- تصویر می کند X (2 تابعی است که شیر را به صفر و خط را به ۲ ۲ تصویر می کند. X (3 رابطه ای است که شیر را به صفر و خط را به ۱± . تصویر می کند ۳ و۱ گزینه ( ۴

۱۱ـ متغیر تصادفی x توزیع نرمال دارد با پارامترهای مجهول m، d به هنگام آزمودن یک فرض دو طرفـه در مـورد میانگین این توزیع، اگر خطای نوع اول را ثابت نگهداریم و اندازه نمونه (یا حجم نمونه) را افزایش دهیم:

۱) ناحیه پذیرش کوچک میشود و خطای نوع دوم افزایش . مییابد ۲) ناحیه پذیرش کوچک میشود و خطای نوع دوم کاهش . مییابد )۳ ناحیه پذیرش بزرگ میشود و خطای نوع دوم افزایش . مییابد ۴) ناحیه پذیرش بزرگ میشود و خطای نوع دوم کاهش مییابد.

نوع فایل:Pdf

سایز: ۲٫۸۴mb

تعداد صفحه:۱۳۷

[PDF]قانون مالیاتهای مستقیم

اشخاص. زیر. مشمول. پرداخت. مالیات. می. باشند. : -۵٫ کلیه. مالکین. اعم. از. اشخاص. حقیقی. یا. حقوقی. نسبت. به. اموال. یا. امالک. خود. واقع. در. ایران. طبق. مقررات. باب. دوم. -۷٫ هر. شخص. حقیقی. ایرانی. مقیم. ایران. نسبت. به. کلیه. درآمدهایی. که. در. ایران. یا. خارج. از. ایران. تحصیل. می. نماید. -۱٫ هر شخص. حقیقی. ایرانی. مقیم. خارج. از. ایران. نسبت.

[PDF]ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

–۵. ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ. (. ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ. ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻳﻲ. ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ. (. ﻛﻪ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮ. ﺍﻥ ﺑﻬﺎ ﻳﺎ ﺣﻖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ) ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻣﺎﺩﻩ. –۲. ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺯﻳﺮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. : –۱. ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ …

مالیات مستقیم – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رفتن به ۵.۱ ویژگیهای قانون مالیاتهای مستقیم ایران – به استناد قانون مالیاتهای مستقیم ایران از درآمد بهره سپرده‌ها و اوراق مشارکت مالیاتی اخذ نمی‌شود. (موضوع ماده ۱۴۵ قانون مذکور); به استناد این قانون مالیاتی از سود توزیعی سهام (dividend) مالیاتی اخذ نمی‌شود. گر چه در سطح شرکت مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اخذ …
‏۳ نمونه‌هایی از مالیات مستقیم · ‏۴ قانون مالیات‌های مستقیم · ‏۵ سیر تحولات قانون جامع …

قانون مالیات‌های مستقیم (با اصلاحات جدید) – ثبت شرکت ایلیا

قانون مالیات‌های مستقیم (با اصلاحات جدید). باب اول: اشخاص مشمول مالیات. ماده ۱: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند: کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید. هر شخص …

قانون مالیاتهای مستقیم – سازمان امور مالیاتی

اطلاعیه تمدید ثبت نام در دومین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران. قانون مالیاتهای مستقیم. چاپ مطلب. • باب اول اشخاص مشمول مالیات قانون مالیاتهای مستقیم- شامل ۲ ماده قانونی · • باب دوم مالیات بر دارائی قانون مالیاتهای مستقیم- شامل ۴۹ ماده قانونی · • باب سوم مالیات بردرآمد قانون مالیاتهای مستقیم- شامل ۸۰ ماده …

[DOC]قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم. باب اول – اشخاص مشمول مالیات. باب دوم -. باب سوم – مالیات بردرآمد. باب چهارم – در مقررات مختلفه. باب پنجم – سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی. باب اول – اشخاص مشمول مالیات. ماده ۱– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: ۱– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق …

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم – روزنامه رسمی

۲۹ مرداد ۱۳۹۴ – عطف به نامه شماره ۴۷۶۰۰/۱۵۰۹۶۶ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز …

[PDF]قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم. فظل. دٍم. –. هالیات. تردرآهذ. کشاٍرزی. )هادُ. ۸۱٫ (. ۲۳٫ فظل. سَم. –. هالیات. تردرآهذ. حمَق. )هادُ. ۸۲٫ الی. ۹۲٫ (. ۲۳٫ فظل. چْارم. –. هالیات. تردرآهذ. هشاغل. )هادُ. ۹۳٫ الی. ۱۱۴٫ (. ۲۷٫ فظل. پٌجن. –. هالیات. تردرآهذ. اشخاص. حمَلی. )هادُ. ۱۱۵٫ الی. ۱۱۸٫ (. ۳۱٫ فظل. ششن. –. هالیات درآهذ اتفالی. )هادُ. ۱۱۹٫ الی. ۱۲۸٫ (. ۳۹٫ فظل. ّفتن. –. هالیات تر …

[PDF]ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اﺷﺨﺎص. زﯾﺮ. ﻣﺸﻤﻮل. ﭘﺮداﺧﺖ. ﻣﺎﻟﯿﺎت. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. : -۱٫ ﮐﻠﯿﻪ. ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ. اﻋﻢ. از. اﺷﺨﺎص. ﺣﻘﯿﻘﯽ. ﯾﺎ. ﺣﻘﻮﻗﯽ. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. اﻣﻮال. ﯾﺎ. اﻣﻼک. ﺧﻮد. واﻗﻊ. در. اﯾﺮان. ﻃﺒﻖ. ﻣﻘﺮرات. ﺎبﺑ. دوم . -۲٫ ﻫﺮ. ﺷﺨﺺ. ﺣﻘﯿﻘﯽ. اﯾﺮاﻧﯽ. ﻣﻘﯿﻢ. اﯾﺮان. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﮐﻠﯿﻪ. درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ. ﮐﻪ. در. اﯾﺮان. ﯾﺎ. ﺧﺎرج. از. اﯾﺮان. ﺗﺤﺼﯿﻞ. ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . -۳٫ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ. ﺣﻘﯿﻘﯽ. اﯾﺮاﻧﯽ. ﻣﻘﯿﻢ. ﺧﺎرج. از. اﯾﺮان. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﮐﻠﯿﻪ. درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ. ﮐﻪ. در. اﯾﺮان. ﺗﺤﺼﯿﻞ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . -۴٫

ماده ۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم | ساهوما | قوانین مالیات مستقیم …

کتاب قانون مالیاتی،قانون مالیات،مالیات بر ارزش افزوده،استخدام مالیات،نمونه سوالات مالیات،نرم افزار مالیاتی،کتاب قانون مالیات های مستقیم،کتاب قانون مالیاتهای.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *