فیزیولوژی گیاهان زراعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

این محصول در ۲۹۸ صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده استاکولوژی زراعی کتاب های خلاصه منابع رشته زراعت به همراه مجمورعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها ۹۸
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲۸۰۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۹۸

فیزیولوژی گیاهان زراعی

فروشنده فایل

کد کاربری ۳۴۱۳

کاربر

فیزیولوژی گیاهان زراعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی رشته زراعت

فصل اول: روابط آبی گیاه
آب و نقش آن در گیاه
اهمیت آب در زندگی گیاه: اولاً مهمترین ماده تشکیل دهنده پروتوپلاسم سلول است (تـا ۹۵ وزن) فعالیـت پروتوپلاسـم بستگی به آب موجود دارد. اگر اب کم شود فعالیت کم میشود و کمتر از حد باعث مرگ سلول میشـود بـه علـت اینکـه
پروتئینها، اسیدهای نوکلئیک و کربوهیدراتها در حالت طبیعی با مقداری آب همراه هستند اگر آب از آنها جدا شـوند
تحت تأثیر قرار می گیرند. آب در تعدادی از واکنشهای شیمیایی در پروتوپلاسم نقش مستقیمی دارد.
واکنشهایی مانند هیدرولیز و تراکم که در آنهـا آب بـه مولکـولهـای عـالی اضـافه و یـا از آنهـا گرفتـه مـیشـود در
فعالیتهای متابولیتی اهمیت خاصی دارد. در تبدیل کربوهیدراتها به یکدیگر و یا آنزیمهـا بـه یکـدیگر وجـود آب لازم
است.
در فتوسنتز آب منبع تولیدکننده پروتون است. در فرآیندهای تنفس آب یکی از محصولات این واکنشهاست اب حلالـی
است که بسیاری از مواد در آن حل میشوند واکنشهـای شـیمیایی متعـددی در محـیط آبـی انجـام مـیپـذیرد. عامـل
نگهدارنده آماس (تورژسانس سلولی) آب میباشد بنابراین آب نقش مهمی در نگهداری شکل طبیعی گیاه باز مـیکنـد از
طرفی دیگر این آماس سلولی برای سرپا نگهداشتن گیاهـان علفـی بسـیار لازم اسـت. عـلاوه بـر ایـن آمـاس سـلولی در
فرآیندهایی مانند باز و بسته شدن روزنه ها، حرکت برگها، گلبرگها را برگهای تخصص یافته گیـاه از اهمیـت خاصـی
برخوردار است.
Polinus باعث خروج آب از سلولهای این اندام شده و باعث حذف آماس شده و برگها جمع میشوند.
حرکت گلبرگها در لاله عباسی و mesembrianthemum دیده میشود.
سلولها غالباً توسط یک لایه نازکی از آب پوشیده شدهاند که در فضای نازک بین سلولی و اندامها قرار دارد ایـن لایـه از
سلولی به سلول دیگر ادامه یافته و شبکهای را در گیاه به وجود میآورد که در نقل و انتقال مواد محلـول نقـش مهمـی را
بازی میکند.
انتقال مواد به آوندها توسط آب صورت میگیرد در انتقال گامتهای گیاهی (گیاهان آبزی) انتقال و پراکندگی هـاگهـا،
میوهها و بذور نقش مهمی را در گیاهان آبزی علاوه بر یک محیط تعادلی و نقش نگهداری میباشد. فیزیولوژی گیاهی زراعی «۱۳»
اندازه گیری میزان آب در گیاه

خشک کردن گیاه در اتو، تا رسیدن به وزن ثابت که از سوخت باید جلوگیری شود. چرا کـه موجـب سـوختن مـواد آلـی میشود حرارت از ۸۰-۱۰۰-۱۲۰ درجه سانتیگراد نباید بیشتر باشد البته در این دامنه حرارتی آبی که مربوط بـه مـواد
آلی است باقی میماند.
آب داخل گیاه براساس وزن تر Fresh wight یا وزن خشک Dry wight میباشد.
خشک کردن نباید خیلی طولانی باشد چرا که مواد فرار ممکن است تخریب شوند از بین برونـد ماننـد اسـانسهـا بـرای اینکه از فعالیت آنزیمها جلوگیری شود بهتر است از قبل از خشک کردن نمونه ها آنها را به مـدت چنـد دقیقـه در ۱۱۰
درجه در فشار کم قرار دهیم سپس در دمای پایینتر از ۶۰-۸۰ درجه خشک کنیم.

خواص محلولها
۱- فشار بخار آب:
مولکولها از سطح مایع حرکت میکنند و بالعکس. در حالت تعادل اگر فشار سنج بهکار بریم فشار نشان داده شده برابـر
فشار بخار اشباع است. اگر آب خالص نباشد فشار بخار آب را کمتر میکند. این کاهش فشار بخار آب را میتـوان توسـط
قانون رائولت محاسبه کنیم:
فشار بخار محلول e فشار بخار آب خالص، w تعداد مدلهای حلال یا آب، s تعداد مولهای جسم حل شده
۲- نقطه جوش و نقطه انجماد:
با حل کردن جسمی در آب نقطه جوش بالا میرود و نقطه ذوب پایین میآید.
۳- فشار اسمزی:
با استفاده از معادله، میتوان فشار اسمزی محلولها را محاسبه نمود.
P = MIRT
P :فشار برحسب بار یا اتسمفر
M : غلظت محلول برحسب مولال

تستهای طبقه بندی شده فصل اول
۱ ۲- در شرایط مطلوب رشد، افزایش نسبی غلظت CO
هوا موجب:
۱) افزایش میزان تلفات آب از گیاه میشود.
۲) کاهش میزان تلفات آب از گیاه میشود.
۳) افزایش هدایت روزنهای برگی گیاه میشود.
۴) افزایش نسبی میزان تلفات آب و کاهش نسبی هدایت روزنهای میشود.
WUE -2 (کارایی مصرف آب) و تعرق
CO2
4 با گیاها ۳ C ن در مقایسه با گیاهان C
به ترتیب:
۱) بالا و پایین است. ۲) پایین و بالا است.
۳) پایین و پایین است. ۴) بالا و بالا است.
۳- وزن تر برگ یک گیاه ۲ گرم و وزن خشک آن ۰/۵ گرم است. هرگاه این برگ را به مدت ۴ سـاعت در آب
مقطر قرار دهیم و وزن آن به ۲/۵ گرم افزایش مییابد. محتوی نسبی آن برگ چند درصد است؟
۷۶ (۴ ۷۵ (۳ ۷۰ (۲ ۶۵ (۱
۴- حساسیت فرآیند و عکسالعملهای مختلف گیاه به وقوع تنش خشـکی، از کـدام ترکیـب زیـر تبعیـت
میکند؟
۱) سنتز آبسایسیک اسید > رشد سلول > تثبیت دیاکسید کربن > بسته شدن روزنه ها
۲) تثبیت دیاکسید کربن > سنتز آبسایسیک > رشد سلول > بسته شدن روزنه ها
۳) بسته شدن روزنه ها > تثبت دیاکسید کربن > سنتز آبسایسیک اسید > رشد سلول
۴) رشد سلول > سنتز آبسایسیک > بسته شدن رونه ها > تثبیت دیاکسید کربن
۵- کدام نوع اختلاف پتانسیل تعیینکننده مسیر و جهت انتقال آب در داخل گیاه است؟
۱) اختلاف پتانسیل اسمزی ۲) اختلاف پتانسیل آب
۳) اختلاف پتانسیل فشار ۴) اختلاف پتانسیل ماتریک
مقدار آب از دست رفته
مقدار جذب شده
۶- اگر دیواره سلولی را با پکتیناز و سلولاز حل کرده و سپس آن را در آب بگذاریم جذب آب تابع کدامیـک
از اجزای پتانسیل آب است؟ در این صورت جذب اب توسط سلول تا چه زمانی ادامه مییابد؟
۱) پتانسیل اسمزی – تا زمانی که سلول بترکد.
۲) پتانسیل فشاری – تا زمانی که پتانسیل اسمزی صفر شود.
۳) پتانسیل کل آب – تا زمانی که پتانسیل آب صفر شود.
۴) پتانسیل ماتریک – تا زمانی که فشار دو سوی غشای سیتوپلاسمی برابر شود.
۷- در شکل مربوط به اثرات نسبی تغییرات yw برگ بر فتوسنتز و انتقال C
در سـورگوم گزینـه صـحیح کدام است؟

۱) سرعت فتوسنتز نسبت به سرعت انتقال ماده در مقابل پتانسیل پایین برگ مقاومتر است.
۲) سرعت فتوسنتز و سرعت انتقال ماده هر دو از نوعی مقاومت در مقابل پتانسیل پایین آب برگ برخوردارند.
۳) سرعت فتوسنتز و سرعت انتقال ماده هر دو در مقابل پتانسیل پایین آب برگ از حساسیت خاصی برخوردارند.
۴) سرعت انتقال ماده نسبت به فتوسنتز در مقابل پتانسیل پایین آب برگ مقاومتر است.
۸- در سیستم خاک – ریشه – بخش هوایی احتمال وقـوع تعـادل در پتانسـیل آب ( yw) در کـدام زمـان
بیشتر است؟
۱) در ظهر هنگام ۲) در اواخر شب و اوایل صبح
۳) در اوایل شب و اواخر روز ۴) در اوایل صبح و نیز در اوایل شب
۹- کدام گزینه صحیح است؟
۱) در حالت پلاسمولیز اولیه غشای سلول از دیواره جدا میشود.
۲) در حالت پلاسمولیز پتانسیل تورگر سلول منفی است.
۳) در حالت پلاسمولیز اولیه، پتانسیل تورگر سلول برابر صفر است.
۴) هر سه
۱۰- ارتباط بین سلولهای محافظ روزنه و سلولهای پیرامونی آنها از نوع …………….. است.
۱) آپوپلاستی ۲) سیمپلاستی
۳) اپوسیمپلاستی ۴) تلفیقی از سیمپلاستی و آپوپلاستی

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول
۱- گزینه ی «۲» صحیح است.
۲ ت آب افزایش غلظت CO
در شرایط مطلوب میزان تعرق در گیاه را کاهش داده و در نتیجه سبب کاهش میزان تلفا
در گیاه میگردد.
۲- گزینهی «۲» صحیح است.
۳ آن راندمان مصرف آب در گیاهان C
پایین و ضریب تعرق در ها بالا میباشد.
۳- گزینه ی «۳» صحیح است.
محتوای نسبی آب برگ

نوع فایل:PDF

سایز:۲٫۷۴mb

تعداد صفحه:۲۹۸

فیزیولوژی گیاهان زراعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی رشته زراعت

فصل اول: روابط آبی گیاه
آب و نقش آن در گیاه
اهمیت آب در زندگی گیاه: اولاً مهمترین ماده تشکیل دهنده پروتوپلاسم سلول است (تـا ۹۵ وزن) فعالیـت پروتوپلاسـم بستگی به آب موجود دارد. اگر اب کم شود فعالیت کم میشود و کمتر از حد باعث مرگ سلول میشـود بـه علـت اینکـه
پروتئینها، اسیدهای نوکلئیک و کربوهیدراتها در حالت طبیعی با مقداری آب همراه هستند اگر آب از آنها جدا شـوند
تحت تأثیر قرار می گیرند. آب در تعدادی از واکنشهای شیمیایی در پروتوپلاسم نقش مستقیمی دارد.
واکنشهایی مانند هیدرولیز و تراکم که در آنهـا آب بـه مولکـولهـای عـالی اضـافه و یـا از آنهـا گرفتـه مـیشـود در
فعالیتهای متابولیتی اهمیت خاصی دارد. در تبدیل کربوهیدراتها به یکدیگر و یا آنزیمهـا بـه یکـدیگر وجـود آب لازم
است.
در فتوسنتز آب منبع تولیدکننده پروتون است. در فرآیندهای تنفس آب یکی از محصولات این واکنشهاست اب حلالـی
است که بسیاری از مواد در آن حل میشوند واکنشهـای شـیمیایی متعـددی در محـیط آبـی انجـام مـیپـذیرد. عامـل
نگهدارنده آماس (تورژسانس سلولی) آب میباشد بنابراین آب نقش مهمی در نگهداری شکل طبیعی گیاه باز مـیکنـد از
طرفی دیگر این آماس سلولی برای سرپا نگهداشتن گیاهـان علفـی بسـیار لازم اسـت. عـلاوه بـر ایـن آمـاس سـلولی در
فرآیندهایی مانند باز و بسته شدن روزنه ها، حرکت برگها، گلبرگها را برگهای تخصص یافته گیـاه از اهمیـت خاصـی
برخوردار است.
Polinus باعث خروج آب از سلولهای این اندام شده و باعث حذف آماس شده و برگها جمع میشوند.
حرکت گلبرگها در لاله عباسی و mesembrianthemum دیده میشود.
سلولها غالباً توسط یک لایه نازکی از آب پوشیده شدهاند که در فضای نازک بین سلولی و اندامها قرار دارد ایـن لایـه از
سلولی به سلول دیگر ادامه یافته و شبکهای را در گیاه به وجود میآورد که در نقل و انتقال مواد محلـول نقـش مهمـی را
بازی میکند.
انتقال مواد به آوندها توسط آب صورت میگیرد در انتقال گامتهای گیاهی (گیاهان آبزی) انتقال و پراکندگی هـاگهـا،
میوهها و بذور نقش مهمی را در گیاهان آبزی علاوه بر یک محیط تعادلی و نقش نگهداری میباشد. فیزیولوژی گیاهی زراعی «۱۳»
اندازه گیری میزان آب در گیاه

خشک کردن گیاه در اتو، تا رسیدن به وزن ثابت که از سوخت باید جلوگیری شود. چرا کـه موجـب سـوختن مـواد آلـی میشود حرارت از ۸۰-۱۰۰-۱۲۰ درجه سانتیگراد نباید بیشتر باشد البته در این دامنه حرارتی آبی که مربوط بـه مـواد
آلی است باقی میماند.
آب داخل گیاه براساس وزن تر Fresh wight یا وزن خشک Dry wight میباشد.
خشک کردن نباید خیلی طولانی باشد چرا که مواد فرار ممکن است تخریب شوند از بین برونـد ماننـد اسـانسهـا بـرای اینکه از فعالیت آنزیمها جلوگیری شود بهتر است از قبل از خشک کردن نمونه ها آنها را به مـدت چنـد دقیقـه در ۱۱۰
درجه در فشار کم قرار دهیم سپس در دمای پایینتر از ۶۰-۸۰ درجه خشک کنیم.

خواص محلولها
۱- فشار بخار آب:
مولکولها از سطح مایع حرکت میکنند و بالعکس. در حالت تعادل اگر فشار سنج بهکار بریم فشار نشان داده شده برابـر
فشار بخار اشباع است. اگر آب خالص نباشد فشار بخار آب را کمتر میکند. این کاهش فشار بخار آب را میتـوان توسـط
قانون رائولت محاسبه کنیم:
فشار بخار محلول e فشار بخار آب خالص، w تعداد مدلهای حلال یا آب، s تعداد مولهای جسم حل شده
۲- نقطه جوش و نقطه انجماد:
با حل کردن جسمی در آب نقطه جوش بالا میرود و نقطه ذوب پایین میآید.
۳- فشار اسمزی:
با استفاده از معادله، میتوان فشار اسمزی محلولها را محاسبه نمود.
P = MIRT
P :فشار برحسب بار یا اتسمفر
M : غلظت محلول برحسب مولال

تستهای طبقه بندی شده فصل اول
۱ ۲- در شرایط مطلوب رشد، افزایش نسبی غلظت CO
هوا موجب:
۱) افزایش میزان تلفات آب از گیاه میشود.
۲) کاهش میزان تلفات آب از گیاه میشود.
۳) افزایش هدایت روزنهای برگی گیاه میشود.
۴) افزایش نسبی میزان تلفات آب و کاهش نسبی هدایت روزنهای میشود.
WUE -2 (کارایی مصرف آب) و تعرق
CO2
4 با گیاها ۳ C ن در مقایسه با گیاهان C
به ترتیب:
۱) بالا و پایین است. ۲) پایین و بالا است.
۳) پایین و پایین است. ۴) بالا و بالا است.
۳- وزن تر برگ یک گیاه ۲ گرم و وزن خشک آن ۰/۵ گرم است. هرگاه این برگ را به مدت ۴ سـاعت در آب
مقطر قرار دهیم و وزن آن به ۲/۵ گرم افزایش مییابد. محتوی نسبی آن برگ چند درصد است؟
۷۶ (۴ ۷۵ (۳ ۷۰ (۲ ۶۵ (۱
۴- حساسیت فرآیند و عکسالعملهای مختلف گیاه به وقوع تنش خشـکی، از کـدام ترکیـب زیـر تبعیـت
میکند؟
۱) سنتز آبسایسیک اسید > رشد سلول > تثبیت دیاکسید کربن > بسته شدن روزنه ها
۲) تثبیت دیاکسید کربن > سنتز آبسایسیک > رشد سلول > بسته شدن روزنه ها
۳) بسته شدن روزنه ها > تثبت دیاکسید کربن > سنتز آبسایسیک اسید > رشد سلول
۴) رشد سلول > سنتز آبسایسیک > بسته شدن رونه ها > تثبیت دیاکسید کربن
۵- کدام نوع اختلاف پتانسیل تعیینکننده مسیر و جهت انتقال آب در داخل گیاه است؟
۱) اختلاف پتانسیل اسمزی ۲) اختلاف پتانسیل آب
۳) اختلاف پتانسیل فشار ۴) اختلاف پتانسیل ماتریک
مقدار آب از دست رفته
مقدار جذب شده
۶- اگر دیواره سلولی را با پکتیناز و سلولاز حل کرده و سپس آن را در آب بگذاریم جذب آب تابع کدامیـک
از اجزای پتانسیل آب است؟ در این صورت جذب اب توسط سلول تا چه زمانی ادامه مییابد؟
۱) پتانسیل اسمزی – تا زمانی که سلول بترکد.
۲) پتانسیل فشاری – تا زمانی که پتانسیل اسمزی صفر شود.
۳) پتانسیل کل آب – تا زمانی که پتانسیل آب صفر شود.
۴) پتانسیل ماتریک – تا زمانی که فشار دو سوی غشای سیتوپلاسمی برابر شود.
۷- در شکل مربوط به اثرات نسبی تغییرات yw برگ بر فتوسنتز و انتقال C
در سـورگوم گزینـه صـحیح کدام است؟

۱) سرعت فتوسنتز نسبت به سرعت انتقال ماده در مقابل پتانسیل پایین برگ مقاومتر است.
۲) سرعت فتوسنتز و سرعت انتقال ماده هر دو از نوعی مقاومت در مقابل پتانسیل پایین آب برگ برخوردارند.
۳) سرعت فتوسنتز و سرعت انتقال ماده هر دو در مقابل پتانسیل پایین آب برگ از حساسیت خاصی برخوردارند.
۴) سرعت انتقال ماده نسبت به فتوسنتز در مقابل پتانسیل پایین آب برگ مقاومتر است.
۸- در سیستم خاک – ریشه – بخش هوایی احتمال وقـوع تعـادل در پتانسـیل آب ( yw) در کـدام زمـان
بیشتر است؟
۱) در ظهر هنگام ۲) در اواخر شب و اوایل صبح
۳) در اوایل شب و اواخر روز ۴) در اوایل صبح و نیز در اوایل شب
۹- کدام گزینه صحیح است؟
۱) در حالت پلاسمولیز اولیه غشای سلول از دیواره جدا میشود.
۲) در حالت پلاسمولیز پتانسیل تورگر سلول منفی است.
۳) در حالت پلاسمولیز اولیه، پتانسیل تورگر سلول برابر صفر است.
۴) هر سه
۱۰- ارتباط بین سلولهای محافظ روزنه و سلولهای پیرامونی آنها از نوع …………….. است.
۱) آپوپلاستی ۲) سیمپلاستی
۳) اپوسیمپلاستی ۴) تلفیقی از سیمپلاستی و آپوپلاستی

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول
۱- گزینه ی «۲» صحیح است.
۲ ت آب افزایش غلظت CO
در شرایط مطلوب میزان تعرق در گیاه را کاهش داده و در نتیجه سبب کاهش میزان تلفا
در گیاه میگردد.
۲- گزینهی «۲» صحیح است.
۳ آن راندمان مصرف آب در گیاهان C
پایین و ضریب تعرق در ها بالا میباشد.
۳- گزینه ی «۳» صحیح است.
محتوای نسبی آب برگ

نوع فایل:PDF

سایز:۲٫۷۴mb

تعداد صفحه:۲۹۸

مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی

crop physiology journal مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی.

SID.ir | فیزیولوژی گیاهان زراعی

عنوان نشریه: فیزیولوژی گیاهان زراعی. درجه علمی: علمی پژوهشی. زبان اصلی: فارسی. زبان دوم: انگلیسی. صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز. مدیرمسئول: دکتر علیرضا شکوه فر. سردبیر: دکتر عبدالمهدی بخشنده. تلفن: ۳۳۴۸۳۸۰ (۰۶۱۱). نمابر: ۳۳۴۸۳۶۵ (۰۶۱۱). صندوق پستی: ۱۹۱۵٫ نشانی: اهواز، اتوبان گلستان، میدان کارگر، …

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (JCEP) … نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی طبق نــامه شمــاره ۵۱۲۱۹/۳ مورخ ۹۱/۲/۶ مدیرکل محترم دفترسیاستگزاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت … ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در رژیم‌های آبیاری تحت تاثیر محلول‌پاشی سولفات منگنز.

[PDF]فیزیولوژی گیاهان زراعی گرایش – رشته زراعت دکتری برنامه …

۱۰۲۱۷۱۰۲۱٫ فیزیولوژی تنشهای در گیاهان زراعی. ۳٫ -. ۳٫ ۱۰۲۱۷۱۰۲۲٫ اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز. ۳٫ -. ۳٫ ۱۰۲۱۷۱۰۱۲٫ فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی. ۳٫ -. ۳٫ جمع. واحد نیمسال. ۹٫ -. ۹٫ شماره درس. نام درس. تعداد واحد. نوع. درس. پیشنیاز. تئوری. عملی. جمع. ۱۰۲۱۷۱۰۱۱٫ اکولوژی سیستم های زراعی. ۳٫ -. ۳٫ ۱۰۲۱۷۱۰۱۱٫ مواد تنظیم …

آموزش فیزیولوژی گیاهان زراعی – فرادرس

آموزش تصویری و گام به گام مباحث فیزیولوژی گیاهان زراعی، با تدریس مهندس نسرین تیموری.

فیزیولوژی گیاهان زراعی – سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد …

عنوان نشریه, فیزیولوژی گیاهان زراعی. آدرس وب سایت نشریه, http://cpj.iauahvaz.ac.ir/. تعداد زبان, ۲٫ زبان اصلی, فارسی. زبان دوم, انگلیسی. صاحب امتیاز, اهواز. موضوع, علوم پایه / زیست‌شناسی. عنوان کوتاه نشریه. کد نشریه. دوره انتشار, فصلنامه. رتبه. شاپا چاپی, ۲۰۰۸_۴۰۳x. شاپا الکترونیکی. سامانه مدیریت نشریه, یکتاوب.

فیزیولوژی گیاهان زراعی – دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

فیزیولوژی گیاهان زراعی. صندوق حمایت از پژوهشگران · دفتر مقام معظم رهبری · دفتر ریاست جمهوری · وزارت علوم تحقیقات و فناوری · سایر پیوندها. Razi University دانشگاه رازی RAZI UNIVERSITY. کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی. تلفن مرکزی: ۳۸۳۲۴۸۲۰-۰۸۳.

[PPT]فیزیولوژی گیاهان زراعی – دانشگاه پیام نور

فیزیولوژی روابط آب- گیاه شامل مباحث جذب ، انتقال و خروج آب از گیاهان می باشد. وظایف و اعمال آب در گیاهان. اهمیت آب در حیات گیاهان عالی را با شمردن برخی از وظایف و تاثیرهای آن در گیاهان می توان بخوبی نشان داد: ۱- آب جز عمده و تشکیل دهنده پروتوپلاسم است. ۲- آب حلالی است که عناصر غذایی معدنی در آن محلول می شود و از طریق آن وارد گیاه …

کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی | فروشگاه آنلاین مؤسسه آموزش …

فیزیولوژی گیاهان زراعی، علم مطالعه اعمال حیاتی گیاه، فرآیندهای رشد و نمو، متابولیسم و عکس العمل گیاهان زراعی نسبت به تغییرات شرایط محیط است. بدون شک درک مکانیزم های کنترل‌کننده اعمال حیاتی گیاه، ساخت و ساز مواد فتوسنتزی، انتقال و اختصاص آن‌ها به اندام‌های مختلف گیاه، دیدگاه‌های تازه‌ای به دست‌اندرکاران اصلاح نباتات و …

مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی

مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی (JPEC) … پاسخ زراعی و فیزیولوژیک سیاه دانه ( Nigella sativa L.) به محلول پاشی آسکوربات و متانول در شرایط تنش کم آبیاری. صفحه ۱۳-۲۷٫ مجتبی برادران … اثر تنش دمای پایین بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه لیموی موجود در شمال کشور. صفحه ۷۳-۸۴٫

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *