بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

پایان نامه بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در ۹۰ صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها ۱۵
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۱۹۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹۰

بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

فروشنده فایل

کد کاربری ۳۳۶۶

کاربر

پایان نامه بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۳

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. ۵

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. ۷

هدف های پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۷

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. ۸

پیش فرض های پژوهش…………………………………………………………………………………. ۸

محدودیت های پزوهش………………………………………………………………………………….. ۸

تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش…………………………………………………………………. ۹

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………. ۱۲

فیزیولوژی بسکتبال……………………………………………………………………………………… ۱۲

حداکثر اکسیژن مصرفی……………………………………………………………………………….. ۱۴

اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال…………………………………………………………………. ۱۵

میزان درک فشار………………………………………………………………………………………….. ۱۶

انباشتگی اسید لاکتیک…………………………………………………………………………………. ۱۶

سرعت دفع اسید لاکتیک………………………………………………………………………………. ۱۷

کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت…………………………………………………………………. ۱۷

مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا……………………………………………….. ۱۸

مفهوم ضربان قلب بالا……………………………………………………………………………………. ۲۴

مفهوم فشار خون بالا…………………………………………………………………………………….. ۲۵

مفهوم دقت………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۳۱

جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………… ۳۱

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۳۱

متغیرها مستقل……………………………………………………………………………………………. ۳۱

متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………….. ۳۲

ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش ………………………………………….. ۳۳

اندازه گیری ویژگی های بدنی…………………………………………………………………………. ۳۳

نحوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………… ۳۴

افزایش غلظت لاکتات خون……………………………………………………………………………. ۳۵

افزایش ضربان قلب……………………………………………………………………………………….. ۳۵

افزایش فشار خون………………………………………………………………………………………… ۳۵

روشهای آماری……………………………………………………………………………………………… ۳۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………… ۳۹

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………… ۳۹

بررسی توصیفی داده ها………………………………………………………………………………….. ۴۱

آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………. ۴۸

بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………… ۴۹

آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………… ۵۱

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۵۵

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. ۵۷

پیشنهاد برخاسته از پژوهش…………………………………………………………………………… ۶۰

پیشنهاد های پژوهش……………………………………………………………………………………. ۶۱

منابع…………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

فارسی…………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

خارجی………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

پیوست ها

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۱-۳ پژوهشهای انجام شده در خارج کشور…………………………………………….. ۲۸

جدول ۱-۴ – میانگین، سن، قد، وزن، درصد چربی،VO2MAX، EPI آزمودنی ها ۳۹

جدول ۲-۴- پست بازیکنان بسکتبال …………………………………………………………….. ۴۰

جدول ۳-۴- سابقه بازی بازیکنان بسکتبال………………………………………………………. ۴۰

جدول ۴-۴ – مقایسه میانگین ضربان قلب پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۳

جدول ۵-۴ – مقایسه میانگین فشار خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۴

جدول ۶-۴ – مقایسه میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۶

جدول ۷-۴ – آزمون کلموگرو اسمیرنف پیش آزمون آزمودنی ها ……………………….. ۴۸

جدول ۸-۴ – آزمون کلموگرو اسمیرنف پس آزمون آزمودنی ها………………………….. ۴۹

جدول ۹-۴ – آزمون کلموگرو اسمیرنف پرتاب آزاد موفق پیش و پس آزمون گروه کنترل و تجربی ۵۰

جدول ۱۰-۴ – میانگین متغییر های وابسته پرتاب های آزاد موفق پس آزمون در گروه کنترل و تجربی ۵۰

جدول ۱۱-۴ – آزمون برابری واریانس های پس آزمون پرتاب آزاد موفق در گروه کنترل و جربی ۵۰

جدول ۱۲-۴ – الف: تاثبر تغییرات غلظت لاکتات خون بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ۵۱

جدول ۱۳-۴- ب: تاثبر تغییرات ضربان قلب بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال…………… ۵۲

جدول ۱۴-۴- ج: تاثبر تغییرات فشار خون بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال…………….. ۵۳

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

شکل ۱-۴ – مقایسه میانگین سن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی…………………… ۴۱

شکل ۲-۴ – مقایسه میانگین قد آزمودنی در گروه کنترل و تجربی…………………….. ۴۱

شکل ۳-۴ – مقایسه میانگین وزن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی…………………… ۴۱

شکل ۴-۴ – مقایسه میانگین VO2MAXآزمودنی در گروه کنترل و تجربی……… ۴۲

شکل ۵-۴ – مقایسه میانگین EPI آزمودنی در گروه کنترل و تجربی…………………. ۴۲

شکل ۶-۴ – میانگین ضربان قلب پیش آزمون گروه کنترل و تجربی……………………. ۴۳

شکل ۷-۴ – میانگین ضربان قلب پس آزمون گروه کنترل و تجربی ……………………. ۴۴

شکل ۸-۴ – میانگین فشار خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی ……………………. ۴۵

شکل ۹-۴ – میانگین فشار خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی ……………………… ۴۵

شکل ۱۰-۴ – میانگین غلظت لاکتات خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی……….. ۴۶

شکل ۱۱-۴ – میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی………. ۴۷

پیوست ها

پیوست شماره ۱- پرسشنامه اطلاعات فردی- پزشکی، سوابق ورزشی

پیوست شماره ۲- رضایت نامه گروه تجربی و کنترل

پیوست شماره ۳- پروتکل نحوه اندازه گیری غلظت لاکتات خون در آزمایشگاه

پیوست شماره ۴- پروتکل اندازه گیری تست شاتل ران

پیوست شماره ۵- پروتکل اندازه گیری تست پله هاروارد

پیوست شماره ۶- برآورد درصد چربی مردان از طریق جمع چربی زیر پوستی

فرم ب بسمه تعالی

کد شناسایی پایان نامه :

پایان نامه: کارشناسی ارشد · دکترای حرفه‌ای O دکترای تخصصی (PhD) O

عنوان پایان نامه : تاثیر روشهای مختلف برگشت به حالت اولیه بر سطح لاکتات خون پس از یک فعالیت بیشینه در بانوان رزمی کار

نام و نام خانوادگی دانشجو:

شماره دانشجویی:

تعداد واحد: ۴ واحد

سال اخذ پایان نامه:۱۳۸۷

نیمسال اخذ پایان نامه: دوم

تاریخ دفاع پایان نامه: ۳۰/۶/۸۷

گروه تحصیلی: پزشکی O علوم انسانی · علوم پایه O فنی و مهندسی O کشاورزی O هنر O

رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱- چکیده پایان نامه: شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرایی و نتایج بدست آمده (حداقل در ۱۰ سطر)

هدف اصلی این پژوهش تعیین اثر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بردقت پرتاب آزاد بسکتبال بود . آزمودنی های پژوهش را بسکتبالیستهای مازندران تشکیل میدهند بدین منظور به ۱۰۰ نفر از بسکتبالیست های زبده ی مازندرانی با میانگین سنی ۴/۲۱ سال و سابقه تمرین ۶/۷ سال که واجد شرایط پژوهش بودند اطلاع رسانی شد ،در مرحله بعد ۲۰ نفر از بسکتبالیست های منتخب به روش تصادفی به دوگروه ۱۰ نفری (تجربی و کنترل) تقسیم شدند و مشاهده می شود که گروه ها از لحاظ شاخص ها (ضربان قلب استراحت ، فشار خون ، غلظت لاکتات خون ،VO2MAX ، و تعداد پرتاب های آزاد در قبل از آزمایش هیچ تفاوت معنا داری ندارند یعنی دو گروه کنترل و تجربی همگن می باشند از هر دو گروه تست های اولیه مرتبط با آمادگی جسمانی (تست شاتل ران ) برای VO2MAX و EPI توسط پله هاروارد گرفته شده است غلظت لاکتات زمان استراحت ، ضربان قلب زمان استراحت و فشار خون زمان استراحت و تعداد پرتاب آزاد موفق استراحت گرفته شده است و ساعت ۴ بعد از ظهر روزی بعد ، تمرین خستگی توسط تست پله هاروارد اجرا شد و بلافاصله اندازه گیری مرتبط با غلظت لاکتات بالای خون ، حد اکثر ضربان قلب بالا و متوسط اندازه گیری و سپس ۲۰ پرتاب آزاد داده شده و پرتاب های موفق ثبت شد

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون در گروه های تجربی و کنترل می باشد. و با انجام تمرین خستگی در گروه تجربی و بدون تمرین خستگی در گروه کنترل آزمون ها انجام شد و برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگرو اسمیرنف و از تست لونس برای برابری واریانس ها بین گروه های تجربی و کنترل استفاده شده است و با استفاده از آنالیز کواریانس در گروه های تجربی و کنترل میانگین و انحراف استاندارد و با استفاده از تست اثرات بین آزمودنی ها اثر متغییرها اثر گذار روی متغییر مستقل مشخص شد و معلوم گردید از نظر آماری ضربان قلب بالا و فشار خون بالا و غلظت لاکتات خون بالای خون تاثیری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد . تست های مذکور از طریق تجزیه و تحلیل یافته از نرم افزار spss انجام شد.

نتایج پژوهش

۱- غلظت لاکتات بالای خون بسکتبالیست ها در گروه تجربی در پایان تست خستگی با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری نداشت. ۲- ضربان قلب بالای بسکتبالیست ها در گروه تجربی در پایان تست خستگی با توجه نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری نداشت. ۳- فشار خون بالای بسکتبالیست ها در گروه تجربی در پایان تست خستگی با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری نداشت.

نتیجه گیری کلی

نتایج نشان داد در بسکتبالیست های تمرین کرده، اسید لاکتیک نمی تواند از نظر آماری تاثیر معنی داری بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال داشته باشد. البته ضربان قلب بالا مقداری اثر گزار بوده ولی از نظر آماری تاثیر معناداری نداشته است و همچنین فشار خون بالا از نظر آماری تاثیری بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد.

کلید واژه ها : غلظت لاکتات خون، فشارخون بالا، ضربان قلب بالا، کوارتر، ریباند.

استاد راهنما: مدیرگروه آموزشی: معاون پژوهشی واحد:

امضا: امضا: امضا:

مقدمه

در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد و تا حدودی بر نیروها و عوامل طبیعی تسلط یابد و برای این منظور از اندیشه، خرد و نیروی بدنی استفاده کرده است. گستره تاریخ دیرینه بشر سرشار از منازعات و تلاش های طاقت فرسایی است که ضامن بقای وی در عرصه زندگی شده است. در گذشته انسان برای دفاع یا تهاجم، به نبردهای تن به تن با دیگران می پرداخت. بعدها که این شیوه در جدال های انسانی منسوخ شد، نبرد تن به تن انسانها، با پیروی از قوانین و مقررات، در قالب ورزشها جای گرفت (۱).

بررسی سطح آمادگی ورزش کاران برای برنامه ریزی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است. آنان همواره به دنبال به کار گیری بهترین شیوه تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزشمند و چشمگیر دست یابند (۱۴).

از سال ۲۰۰۰ میلادی که تغییرات زیادی در قوانین بسکتبال روی داده است. سرعت بازی نیز افزایش یافته. تغییرات شامل چهار کوآرتر ده دقیقه ای بازی که قبلا در دو نیمه ۲۰ دقیقه ای انجام می شد و تغییر در قانون نگه داری و حفظ توپ در نیمه زمین خودی که از ۱۰ ثانیه به ۸ ثانیه تنزل یافت و همچنین مالکیت توپ تا زمان قبل از پرتاب شوت به حلقه در زمان بازی از ۳۰ ثانیه به ۲۴ ثانیه تنزل یافت، این موارد باعث افزایش سرعت بازی و نهایتا خستگی بیشتر بازیکنان شده است، ضمنا نیازهای مشخص فیزیولوژیکی بسکتبال مدرن ضرورت رویکردی جدید را برای توسعه و پیشرفت در تخصیص برنامه تمرینات بدنی مناسب پیشنهاد می کند (۱۴).

اگر چه در کشور ما نیز گام های مثبتی در زمینه ی بهبود ورزش ها برداشته شده است، اما کافی نیست و باعث عقب ماندن ورزش در کشور ما نسبت به جوامع دیگر شده است. یکی از جنبه های بارز پیشرفت و موفقیت در هر رشته ورزشی، شناخت عوامل موثر در قهرمانی و نیز آگاهی مربیان از ویژگی ها و خصوصیات بدنی و ظرفیت های عملکردی موثر در موفقیت های ورزشی است و عدم آگاهی مربیان از توانایی ها و قابلیت های ورزش کاران موجب شده است که انرژی و زمان هدر رفته،و هزینه های گزاف را به دنبال داشته باشد. امروزه افراد بیشماری از همه ی رده های سنی در انواع فعالیت های ورزشی شرکت می نمایند (۱۴) و به تبع ان نیز تماشاچیان رو به فزونی می باشد. فروش تجهیزات ورزشی در حال پیشرفت است، اطلاع رسانی وقایع و رویداد های ورزشی در سطح جهان گسترش یافته، به گونه ای که در هر گوشه ای ازجهان، به سهولت و راحتی می توان تولیدات را پی گیری کرد.

همچنین، با پیدایش رایانه و استفاده همه جانبه از آن در علوم و صنایع گوناگون، سرعت پیشرفت در آنها به طور سرسام آوری فزونی یافته است. برای بالا بردن کمیت و کیفیت اجرای مهارت های ورزشی به خصوص در قهرمانان باید به قابلیت های جسمانی مورد نیاز آنها و میزان تقویت هر یک توجه خاصی مبذول داشت، چراکه، بهبود هریک از این قابلیت ها به نوبه ی خود اثر مثبتی بر اجرای مهارت های ورزشی خواهد داشت.

اغلب پژوهش ها نشان داده اند که سیستم های انرژی زایی از عوامل مهم و اساسی در توسعه مهارت ورزشی به شمار می رود و اهمیت این عوامل در بسکتبالیست ها به دلیل شرایط کاری آنها بر کسی پوشیده نیست لیکن آنچه نیاز به شناخت و درک بیشتر دارد چگونگی ارتباط این قابلیت ها و عوامل با مشخصات فیزیولوژیکی، ساختاری و نقشی است که هریک از آنها به عهده دارد.

برای ترقی و پیشبرد علوم، پژوهش های علمی-کاربردی ضروری است تربیت بدنی و علوم ورزشی هم از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اهمیت تربیت بدنی و تاثیرات آن در جامعه، توجه بیشتر به پژوهش ضروری به نظر می رسد. فعالیت های علمی با پشتوانه طرح های پژوهشی، حرکتی اساسی بوده و تاثیر بسیار مهمی در جهت تطبیق آن با نیاز واقعی جامعه دارد. بسکتبال از جمله ورزش هایی است که علی رغم پژوهش های متعدد، هنوز مشکلات علمی در آن وجود دارد.

تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد …

پایان نامه تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ۹۰ صفحه … سطح غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب و فشارخون بالا می تواند از موارد خستگی ورزشکاران رشته ی بسکتبال باشد که موجب افت عملکرد آنان می گردد دراین پژوهش سعی شده اثرات متغیرهای ذکر شده با دقت پرتاب آزاد بسکتبال مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب …

۱۳ آذر ۱۳۹۶ – گزارش تخلف برای بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال. بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال. فروشنده فایل. کد کاربری ۳۳۶۶٫ تمام فایل ها. کاربر. پایان نامه بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال.

پژهش بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت …

پژهش بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال,مقاله بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال,تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال,تحقیق بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال دانلود فایل دسته بندی …

بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب …

پژهش بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در ۹۰ صفحه ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب. عنوان صفحه. فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۳٫ بیان مسئله…

خرید فایل( پایان نامه بررسی تاثیر برخی از عوامل …

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

خرید و دانلود پایان نامه بررسی تاثیر برخی از عوامل …

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پایان نامه بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت …

[PDF]( ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ) ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ اﺟﺮا و ﻳﺎدﮔﻴ – دانشگاه تهران

توسط ترابی – ‏۲۰۰۹
۷ بهمن ۱۳۸۸ – ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ اﺟﺮا و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت ﻣﺠﺮد. (. ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل. ) ﻓﺮﻧﺎز ﺗﺮاﺑ. ﻲ. ۱٫ _. ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻴﺦ. –. اﻟﻬﻪ ﻋﺮب ﻋﺎﻣﺮ. ی. –. رﺳﻮل ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻃﻠﺐ. –. ﻓﻀﻞ ا … ﺑﺎﻗﺮزاده. دﻛﺘﺮی … ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ، ﭘﺎداش، ﺑﺎزﺧﻮرد، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ.

[PDF]ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻬﯿﺞ و آرام ﺑﺨﺶ ﺑﺮ اﮐﺘﺴﺎب و ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﻗﺖ – پژوهشنامه …

توسط بشارتی – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺖ. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آرام. ﺑﺨﺶ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻬﯿﺞ، اﮐﺘﺴﺎب، ﯾﺎدﮔﯿﺮی، دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﻫﻨﺪﺑﺎل. ۱ . داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ اﺻﻔﻬﺎن (ﺧﻮراﺳﮕﺎن)،. اﯾﺮان … ار، ﻣﻬﺎرت در. ﻓﺮد ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ. ﺷﻮد. اﺟﺮا و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮد، ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ. رﺷﺪی، آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ادراﮐﯽ. . ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻋﺒﺎرت. از.

[PDF]والیبال الگوی فیزیولوژی روانی سرویس چکشی – مطالعات …

عوامل. مربوط. به. پیشرفت. مهارت. کرده. است . فرآیندهای. توجهی. ،. عامل. کلیدی. و. م. هم. روان. شناختی. برای. یادگیری. مهارت. است . فرآیندهای. توجهی. را. می. توان. به …. با. کمان،. تیراندازی. با. تفنگ،. پرتاب. آزاد. بسکتبال،. و سرویس. کوتاه. بدمینتون،. ” توجه. ” به. عنوان. مهم. ترین. عامل. روان. شناختی. است که. بر. عملکرد. تأثیر. می. گذارد.

[XLS]لیست پایان نامه ها ی کارشناسی ارشد – دانشگاه اصفهان

۷, ۵, بررسی ومقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان مرد ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد, دکتر اصغر خالدان, دکتر حسین مولوی, محمد رضا غیور, تیرماه ….. ۸۲, ۸۰, تأثیر تمرینات یوگا بر برخی عوامل فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی زنان غیروزشکار, دکتر مرندی, دکتر عفت بمبئی چی، خیرالله نوریان, شفق ایزد پناه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *